Jalaluddin as-Suyuthi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

{{Infobox Ulama Muslim |notability = Imam Jalaluddin as-Suyuthi |image = |caption = |nasab = As-Suyuthi |tgl_lahir_h = 1 |tgl_lahir_m = 3 |bln_lahir_h = Rajab |bln_lahir_m = Oktober |thn_lahir_h = 849 |thn_lahir_m = 1445 |tempat_lahir = Kairo |hari_lahir = |negara_dilahirkan = Kesultanan Mamluk (Kairo) |nama_ayah = |nama_ibu = |nama_lahir = |glr_islam_dpn = Al-Imam Jalaluddin |gelar_aka_dpn = |glr_tengah = |gelar_aka_akhir = |gelar_bangsawan = |gelar_adat = |judul_gelarlain1 = |gelar_lainnya1 = |judul_gelarlain2 = |gelar_lainnya2 = |judul_gelarlain3 = |gelar_lainnya3 = |kunya = |name = Abdurrahman |nama_arabic = جلال الدين السيوطي |nisbah = al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari |nama_lainnya = Imam Suyuthi |etnis = |nationality = |marga = |negara1 = Kesultanan Mamluk (Kairo) |negara2 = |negara3 = |jalur_ayah = Bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin |jalur_ibu = |era = |region = Kesultanan Mamluk (Kairo) |occupation = |denomination = |mazhab_aqidah_sunni_1 = [[Asy'ariyah] |mazhab_fiqih_sunni_1 = Syafi'i |movement = |main_interests = Fikih, Tafsir, Sejarah |notable_ideas = |notable_works = |alma_mater = |disciple_of = |awards = |influences = Al-Kamal bin al-Hamam al-Hanafi, Syarafuddin al-Munawi |influenced = Syamsuddin ad-Daudi, Syamsuddin bin Thulun, Syamsuddin asy-Syammi |module = |website = |signature = |status_hidup_wafat = WAFAT |sebab_wafat = |tempat_wafat = Kairo |hari_wafat = |tgl_wafat_h = |tgl_wafat_m = |bln_wafat_h = |bln_wafat_m = |thn_wafat_h = 911 |thn_wafat_m = 1505 |tempat_makam = |hari_dimakamkan = |negara_makam = }}

Jalaluddin as-Suyuthi (bahasa Arab: جلال الدين السيوطي‎) (gelar lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari; lahir 1445 (849H) - wafat 1505 (911H)) adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Imam Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul Khusn al-Muhadlarah menyebutkan bahwa ia mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, yaitu mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antara guru-gurunya tersebut, ia berguru pada Al-Bulqini sampai wafatnya, juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al-Manaawi.

Karya[sunting | sunting sumber]

Semasa hidupnya, Imam Suyuthi menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya tulisnya yang terkenal:

 1. Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, kitab tafsir yang menjelaskan bagian-bagian penting dalam ilmu mempelajari al-Qur'an
 2. Tafsir al-Jalalain, yang ditulis bersama Jalaluddin al-Mahalli
 3. Jami' ash-Shagir, merupakan kumpulan hadits-hadits pendek
 4. Al-Asybah wa an-Nazhair, dalam ilmu qawa'id fiqh
 5. Syarh Sunan Ibnu Majah, merupakan kitab yang menjelaskan kitab hadits sunan ibnu majah
 6. Al-Asybah wa an-Nazhair, dalam ilmu nahwu
 7. Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait
 8. Al-Jami' al-Kabir
 9. Al-Hawi lil Fatawa
 10. Al-Habaik fi Akhbar al-Malaik
 11. Ad-Dar al-Mantsur fi at-Tafsir bil Ma'tsur
 12. Ad-Dar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musytahirah
 13. Ad-Dibaj 'ala Shahih Muslim bin al-Hajjaj
 14. Ar-Raudh al-Aniq fi Fadhli ash-Shadiq
 15. Al-'Urf al-Wardi fi Akhbari al-Mahdi
 16. Al-Gharar fi Fadhaili 'Umar
 17. Alfiyatu as-Suyuthi
 18. Al-Kawi 'ala Tarikh as-Sakhawi
 19. Al-La āli' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah
 20. Al-Madraj ila al-Mudraj
 21. Al-Mazhar fi Ulum al-Lughah wa Anwa'uha
 22. Al-Mahdzab fimā Waqa'a fi al-Qur'ān min al-Mu'rab
 23. Asbāb Wurud al-Hadits
 24. Asrār Tartib al-Qur'ān
 25. Anmudzaj al-Labib fi Khashāis al-Habib
 26. Irsyad al-Muhtadin ilā Nashrati al-Mujtahidin
 27. I'rāb al-Qur'ān
 28. Ilqām al-Hajar liman zakā sāb Abi Bakr wa 'Umar
 29. Tārikh al-Khulafā'
 30. Tahdzir al-Khawash min Ahadits al-Qashash
 31. Tuhfatu al-Abrār binakti al-Adzkār an-Nawawiyyah
 32. Tadrib ar-Rāwi fi Syarhi Taqrib an-Nawāwi
 33. Tazyin al-Mamālik bi Manaqib al-Imām Mālik
 34. Tamhid al-Farsy fi al-Khishāl al-Maujibah li Zhil al-'Arsy
 35. Tanwir al-Hawalik Syarh Muwaththa' Mālik
 1. Tanbih al-Ghabiyy fi Tibra'ati Ibni 'Arabi
 2. Husnu al-Muhādharah fi Akhbār Mishr wa al-Qāhirah
 3. Durr as-Sihābah fiman dakhala Mishr min ash-Shahābah
 4. Dzam al-Makas
 5. Syarh as-Suyuthi 'ala Sunan an-Nasā'i
 6. Shifatu Shāhibi adz-Dzauqi 'Aini al-Ishābah fi Ma'rifati ash-Shahābah
 7. Kasyf
 8. Al-inafah fi Martabatil Khilafah
 9. As-Salim
 10. Thabaqāt al-Huffādz
 11. Thabaqat al-Mufassirin
 12. 'Uqudul Jimān fi 'ilmi al-Ma'āni wa al-Bayān
 13. 'Uqudu az-Zabarjid 'ala Musnad al-Imām Ahmad fi I'rāb al-Hadits
 14. Al-Mughthi fi Syarhi al-Muwaththa'
 15. Lubb al-Lubbāb fi Tahrir al-Ansāb
 16. Al-Bāb al-Hadits
 17. Al-Bāb an-Nuqul fi Asbāb an-Nuzul
 18. Mā Rawāhu al-Asāthin fi 'Adami al-Maji'i ilā as-Salāthin
 19. Musytahā al-Uqul fi Muntaha an-Nuqul
 20. Mathla' al-Badrain fiman Yu'ti Ajruhu Marratain
 21. Miftāhu al-Jannah fi al-I'tishām bi as-Sunnah
 22. Miftahamāt al-Aqrān fi Mubhamāt al-Qur'ān
 23. Nazham al-Aqyān fi A'yān al-A'yān
 24. Ham'u al-Hawami' Syarhu Jam'u al-Jawami'
 25. At-Tahadduts bi Ni'matillah
 26. Mu'jam al-Mu'allafāt as-Suyuthi
 27. Fahrusat Mu'allafātii
 28. Al-Fāruq baina Al-Mushanif wa as-Sariq
 29. Thibb an-Nufus
 30. Nawadhir al-Ayak fi Ma'rifati al-Niyak

Al-Amru bil ittiba’ wan nahyu ‘anil ibtida’ (perintah mengikuti dalil, dan larangan berbuat bid’ah), atau Haqiqat as-Sunnah wa al-Bid’ah (Hakikat Sunnah dan Bid’ah).

Referensi[sunting | sunting sumber]