Bantuan:IPA untuk bahasa Mandarin

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Bopomofo.png
Bopomofo
Diftong Vokal Konsonan
Konsonan
 • bo po mo fo (dibaca: po bo mo fo; b dibaca p, p dibaca b)
 • de te ne le (dibaca: te de ne le; d dibaca t, t dibaca d)
 • ge ke he (dibaca: ke ge he; g dibaca k, k dibaca g)
 • ji qi xi (dibaca: ci ji si; j dibaca c, q dibaca j, x dibaca s)
 • zhi chi shi ri (dibaca: che jhe she re; zh dibaca ch, ch dibaca jh, huruf i di belakang zh/ch/sh/r dibaca e)
 • zi ci si (dibaca: ce je se; z dibaca c, c dibaca j, huruf i di belakang z/c/s dibaca e)
Vokal
 • a o e é
 • ai ei au ou
 • an en ang eng
 • i u ü[1] er

Beberapa perbedaan antara penulisan pinyin dengan pengejaan dalam bahasa Indonesia:

 • -ou seringkali dibaca -o
 • -ui dibaca -ué
 • -un dibaca -uên, tetapi -ün tidak dibaca -üên, melainkan tetap -ün
 • -ian dibaca -ién, kecuali jika dipisah tanda petik tunggal, mis: xian (/sién/) vs. Xi'an (/si an/)

Dua macam bunyi "i"

 • Semua konsonan dapat diberi bunyi "i", kecuali "zh", "ch", "sh", "r", dan "z", "c", "s"
 • "zh", "ch", "sh", "r", dan "z", "c", "s" ditulis dengan huruf "i": "zhi", "chi", "shi", "ri", dan "zi", "ci", "si", tetapi dibaca dengan suara "e" "/che/", "/jhe/", "/she/", "/re/", dan "/ce/", "/je/", "/se/"
 • Bunyi "/ci/", "/ji/", "/si/" ditulis dengan "ji", "qi", "xi"

Indeks pinyin Tionghoa[sunting | sunting sumber]

Terdapat 430 kemungkinan grafem dalam pinyin Tionghoa, tanpa menggunakan marka nada (tone marks).

 1. a
  1. a
  2. ai
  3. an
  4. ang
  5. ao
 2. b
  1. ba - /pa/
  2. bai - /pai/
  3. ban - /pan/
  4. bang - /pang/
  5. bao - /pao/
  6. bei - /pei/
  7. ben - /pen/
  8. beng - /peng/*
  9. bi - /pi/
  10. bian - /pien/
  11. biao - /piao/
  12. bie - /pie/
  13. bin - /pin/*
  14. bing - /ping/
  15. bo - /po/
  16. bu - /pu/
 3. c
  1. ca - /ja/*
  2. cai - /jai/
  3. can - /jan/
  4. cang - /jang/
  5. cao - /jao/
  6. ce - /je/
  7. cen - /jen/*
  8. ceng - /jeng/*
  9. cha - /jha/
  10. chai - /jhai/
  11. chan - /jhan/
  12. chang - /jhang/
  13. chao - /jhao/
  14. che - /jhe/
  15. chen - /jhen/
  16. cheng - /jheng/
  17. chi - /jhi/
  18. chong - /jhong/
  19. chou - /jho/
  20. chu - /jhu/
  21. chua - /jhua/*
  22. chuai - /jhuai/*
  23. chuan - /jhuan/
  24. chuang - /jhuang/
  25. chui - /jhui/
  26. chun - /jhuen/
  27. chuo - /jhuo/
  28. ci - /ji/
  29. cong - /jong/
  30. cou - /jo/*
  31. cu - /ju/
  32. cuan - /juan/
  33. cui - /jui/
  34. cun - /juen/
  35. cuo - /juo/
 4. d
  1. da - /ta/
  2. dai - /tai/
  3. dan - /tan/
  4. dang - /tang/
  5. dao - /tao/
  6. de - /te/
  7. dei - /tei/*
  8. den - /ten/*
  9. deng - /teng/
  10. di - /ti/
  11. dian - /tien/
  12. diao - /tiao/
  13. die - /tie/
  14. ding - /ting/
  15. diu - /tiu/
  16. dong - /tong/
  17. dou - /to/
  18. du - /tu/
  19. duan - /tuan/
  20. dui - /tui/
  21. dun - /tuen/
  22. duo - /tuo/
 5. e
  1. e
  2. en
  3. eng
  4. er
 6. f
  1. fa
  2. fan
  3. fang
  4. fei
  5. fen
  6. feng
  7. fo/fou
  8. fu
 7. g
  1. ga - /ka/*
  2. gai - /kai/
  3. gan - /kan/
  4. gang - /kang/
  5. gao - /kao/
  6. ge - /ke/
  7. gei - /kei/
  8. gen - /ken/
  9. geng - /keng/
  10. gong - /kong/
  11. gou - /ko/
  12. gu - /ku/
  13. gua - /kua/
  14. guai - /kuai/
  15. guan - /kuan/
  16. guang - /kuang
  17. gui - /kue/
  18. gun - /kuen/
  19. guo - /kuo/
 8. h
  1. ha
  2. hai
  3. han
  4. hang
  5. hao
  6. he
  7. hei
  8. hen
  9. heng
  10. hm
  11. hong
  12. hou - /ho/
  13. hu
  14. hua
  15. huai
  16. huan
  17. huang
  18. hui
  19. hun
  20. huo
 9. j
  1. ji
  2. jia
  3. jian
  4. jiang
  5. jiao
  6. jie
  7. jin
  8. jing
  9. jiong
  10. jiu
  11. ju
  12. juan
  13. jue
  14. jun
 10. k
  1. ka - /ga/*
  2. kai - /gai/
  3. kan - /gan/
  4. kang - /gang/
  5. kao - /gao/
  6. ke - /ge/
  7. ken - /gen/
  8. keng - /geng/*
  9. kong - /gong/
  10. kou - /go/
  11. ku - /gu/
  12. kua - /gua/*
  13. kuai - /guai/
  14. kuan - /guan/*
  15. kuang - /guang/
  16. kui - /gue/
  17. kun - /guen/
  18. kuo - /guo/*
 11. l
  1. la
  2. lai
  3. lan
  4. lang
  5. lao
  6. le
  7. lei
  8. leng
  9. li
  10. lia*
  11. lian
  12. liang
  13. liao
  14. lie
  15. lin
  16. ling
  17. liu
  18. lo*
  19. long
  20. lou - /lo/
  21. lu
  22. luan
  23. lüe*
  24. lun - /luen/
  25. luo
 12. m
  1. m*
  2. ma
  3. mai
  4. man
  5. mang
  6. mao
  7. me
  8. mei
  9. men
  10. meng
  11. mi
  12. mian - /mien/
  13. miao
  14. mie
  15. min
  16. ming
  17. miu*
  18. mo
  19. mou - /mo/
  20. mu
 13. n
  1. na
  2. nai
  3. nan
  4. nang
  5. nao
  6. ne
  7. nei
  8. nen*
  9. neng
  10. ni
  11. nian - /nien/
  12. niang
  13. niao
  14. nie*
  15. nin
  16. ning
  17. niu
  18. nong
  19. nou - /no/*
  20. nu
  21. nuan
  22. nüe*
  23. nuo
 14. o
  1. o/ou
 15. p
  1. pa - /ba/
  2. pai - /bai/
  3. pan - /ban/
  4. pang - /bang/
  5. pao - /bao/
  6. pei - /bei/
  7. pen - /ben/*
  8. peng - /beng/
  9. pi - /bi/
  10. pian - /bian/
  11. piao - /biao/
  12. pie - /bie/*
  13. pin - /bin/
  14. ping - /bing/
  15. po - /bo/
  16. pou - /bo/
  17. pu - /bu/
 16. q
  1. qi - /ji/
  2. qia - /jia/*
  3. qian - /jien/
  4. qiang - /jiang/
  5. qiao - /jiao/
  6. qie - /jie/
  7. qin - /jin/
  8. qing - /jing/
  9. qiong - /jiong/
  10. qiu - /jiu/
  11. qu - /jü/
  12. quan - /jüen/
  13. que - /jüe/
  14. qun - /jün/
 17. r
  1. ran
  2. rang
  3. rao
  4. re
  5. ren
  6. reng
  7. ri - /re/
  8. rong
  9. rou - /ro/
  10. ru
  11. ruan
  12. rui
  13. run - /ruen/*
  14. ruo
 18. s
  1. sa
  2. sai
  3. san
  4. sang
  5. sao
  6. se
  7. sen
  8. seng*
  9. sha
  10. shai*
  11. shan
  12. shang
  13. shao
  14. she
  15. shei*
  16. shen
  17. sheng
  18. shi
  19. shou - /sho/
  20. shu
  21. shua*
  22. shuai
  23. shuan*
  24. shuang
  25. shui
  26. shun - /shuen/
  27. shuo
  28. si - /se/
  29. song
  30. sou - /so/
  31. su
  32. suan
  33. sui
  34. sun - /suen/
  35. suo
 19. t
  1. ta - /da/
  2. tai - /dai/
  3. tan - /dan/
  4. tang - /dang/
  5. tao - /dao/
  6. te - /de/
  7. teng - /deng/
  8. ti - /di/
  9. tian - /dien/
  10. tiao - /diao/
  11. tie - /die/
  12. ting - /ding/
  13. tong - /dong/
  14. tou - /do/
  15. tu - /du/
  16. tuan - /duan/
  17. tui - /dui/
  18. tun - /duen/
  19. tuo - /duo/
 20. w
  1. wa
  2. wai
  3. wan
  4. wang
  5. wei
  6. wen
  7. weng - /ong/
  8. wo
  9. wu - /u/
 21. x
  1. xi - /si/
  2. xia - /sia/
  3. xian - /sien/
  4. xiang - /siang/
  5. xiao - /siao/
  6. xie - /sie/
  7. xin - /sin/
  8. xing - /sing/
  9. xiong - /siong/
  10. xiu - /siu/
  11. xu - /sü/
  12. xuan - /süen/
  13. xue - /süe/
  14. xun - /sün/
 22. y
  1. ya
  2. yai*
  3. yan - /yen/
  4. yang
  5. yao
  6. ye
  7. yi - /i/
  8. yin - /in/
  9. ying - /ing/
  10. yo*
  11. yong
  12. you - /yo/
  13. yu - /ü/
  14. yuan - /yuen/
  15. yue - /ye/
  16. yun - /yün/
 23. z
  1. za - /ca/
  2. zai - /cai/
  3. zan - /can/
  4. zang - /cang/
  5. zao - /cao/
  6. ze - /ce/
  7. zei - /cei/*
  8. zen - /cen/
  9. zeng - /ceng/
  10. zha - /cha/
  11. zhai - /chai/
  12. zhan - /chan/
  13. zhang - /chang/
  14. zhao - /chao/
  15. zhe - /che/
  16. zhei - /chei/*
  17. zhen - /chen/
  18. zheng - /cheng/
  19. zhi - /chi/
  20. zhong - /chong/
  21. zhou - /chou/
  22. zhu - /chu/
  23. zhua - /chua/
  24. zhuai - /chuai/*
  25. zhuan - /chuan/
  26. zhuang - /chuang/
  27. zhui - /chui/
  28. zhun - /chun/
  29. zhuo - /chuo/
  30. zi - /ce/
  31. zong - /cong/
  32. zou - /cou/
  33. zu - /cu/
  34. zuan - /cuan/
  35. zui - /cui/
  36. zun - /cuen/
  37. zuo - /cuo/

*Jarang dipakai

Initials and finals[sunting | sunting sumber]

"ci", "ji", "si", "che", "jhe", "she", "re", "ze", "je", "se".

Unlike European languages, clusters of letters – initials (Hanzi sederhana: 声母; Hanzi tradisional: 聲母; Pinyin: shēngmǔ) and finals (Hanzi sederhana: 韵母; Hanzi tradisional: 韻母; Pinyin: yùnmǔ) – and not consonant and vowel letters, form the fundamental elements in pinyin (and most other phonetic systems used to describe the Han language). Every Mandarin syllable can be spelled with exactly one initial followed by one final, except for the special syllable er or when a trailing -r is considered part of a syllable (see below). The latter case, though a common practice in some sub-dialects, is rarely used in official publications. One exception is the city Harbin (Hanzi sederhana: 哈尔滨; Hanzi tradisional: 哈爾濱), whose name comes from the Manchu language.

Even though most initials contain a consonant, finals are not always simple vowels, especially in compound finals (Hanzi sederhana: 复韵母; Hanzi tradisional: 複韻母; Pinyin: fuyunmu), i.e., when a "medial" is placed in front of the final. For example, the medials [i] and [u] are pronounced with such tight openings at the beginning of a final that some native Chinese speakers (especially when singing) pronounce (Hanzi: , clothes, officially pronounced /í/) as /jí/ and wéi (Hanzi sederhana: ; Hanzi tradisional: , to enclose, officially pronounced /uěi/) as /wěi/ or /wuěi/. Often these medials are treated as separate from the finals rather than as part of them; this convention is followed in the chart of finals below.

Initials[sunting | sunting sumber]

In each cell below, first the bold letters indicate pinyin, followed in brackets by the symbol in the International Phonetic Alphabet.

Bilabial Labiodental Alveolar Retroflex Alveolo-palatal Velar
Voiceless Voiced Voiceless Voiceless Voiced Voiceless Voiced Voiceless Voiceless
Nasal m [m] n [n]
Plosive Unaspirated b [p] d [t] g [k]
Aspirated p [pʰ] t [tʰ] k [kʰ]
Affricate Unaspirated z [ts] zh [ʈʂ] j [tɕ]
Aspirated c [tsʰ] ch [ʈʂʰ] q [tɕʰ]
Fricative f [f] s [s] sh [ʂ] r [ʐ~ɻ]1 x [ɕ] h [x]
Lateral l [l]
Approximant y [j/ɥ]2 and w [w]2, 3

1 "r" may phonetically be [ʐ] (a voiced retroflex fricative) or [ɻ] (a retroflex approximant). This pronunciation varies among different speakers, and is not two different phonemes.
2 the letters "w" and "y" are not included in the table of initials in the official pinyin system. They are an orthographic convention for the medials "i", "u" and "ü" when no initial is present. When "i", "u" or "ü" are finals and no initial is present, they are spelled "yi", "wu", and "yu", respectively.
3 "y" is pronounced [ɥ] (a labial-palatal approximant) before "u".

The conventional order (excluding w and y), derived from the zhuyin system, is:

b  p  m  f   d  t  n  l   g  k  h   j  q  x   zh  ch  sh  r   z  c  s

Finals[sunting | sunting sumber]

Front Central Back
Close
Blank vowel trapezoid.svg
i • y (ü)
ɨ (i)
u


ɤ (e) • o
ɚ (er)


ɛ (ê)


a
Close-mid
Open-mid
Open

The following chart gives the combinations of medials and finals based on an analysis that assumes just two vowel nuclei, /a/ and /ə/;[2] various allophones result depending on phonetic context.

In each cell below, the first line indicates IPA, the second indicates pinyin for a standalone (no-initial) form, and the third indicates pinyin for a combination with an initial. Other than finals modified by an -r, which are omitted, the following is an exhaustive table of all possible finals.1[3]

The only syllable-final consonants in Standard Chinese are -n and -ng, and -r, which is attached as a grammatical suffix. A Chinese syllable ending with any other consonant either is from a non-Mandarin language (a southern Chinese language such as Cantonese, or a minority language of China), or indicates the use of a non-pinyin Romanization system (where final consonants may be used to indicate tones).

Final Nucleus /a/ /ə/
Coda /i/ /u/ /n/ /ŋ/ /i/ /u/ /n/ /ŋ/
Medial [ɑ]
a
-a
[aɪ̯]
ai
-ai
[ɑʊ̯]
ao
-ao
[an]
an
-an
[ɑŋ]
ang
-ang
[ɯ̯ʌ]
e
-e
[eɪ̯]
ei
-ei
[ɤʊ̯]
ou
-ou
[ən]
en
-en
[əŋ]
eng
-eng
[ɨ]

-i
/i/ [i̯ɑ]
ya
-ia
[i̯ɑʊ̯]
yao
-iao
[i̯ɛn]
yan
-ian
[i̯ɑŋ]
yang
-iang
[i̯ɛ]
ye
-ie
[i̯ɤʊ̯]
you
-iu
[in]
yin
-in
[iŋ]
ying
-ing
[i]
yi
-i
/u/ [u̯ɑ]
wa
-ua
[u̯aɪ̯]
wai
-uai
[u̯an]
wan
-uan
[u̯ɑŋ]
wang
-uang
[u̯ɔ] 3
wo
-uo/-o
[u̯eɪ̯]
wei
-ui
[u̯ən]
wen
-un
[u̯əŋ], [ʊŋ] 4
weng
-ong
[u]
wu
-u
/y/ [y̯ɛn]
yuan
-üan 2
[y̯œ]
yue
-üe 2
[yn]
yun
-ün 2
[i̯ʊŋ]
yong
-iong
[y]
yu
2

1 [ɑɻ] is written er. For other finals formed by the suffix -r, pinyin does not use special orthography; one simply appends -r to the final that it is added to, without regard for any sound changes that may take place along the way. For information on sound changes related to final -r, please see Erhua#Rules.
2 "ü" is written as "u" after j, q, x, or y.
3 "uo" is written as "o" after b, p, m, or f.
4 "weng" is pronounced [ʊŋ] (written as "ong") when it follows an initial.

Technically, i, u, ü without a following vowel are finals, not medials, and therefore take the tone marks, but they are more concisely displayed as above. In addition, ê [ɛ] (欸, 誒) and syllabic nasals m (呒, 呣), n (嗯, 唔), ng (嗯, 𠮾) are used as interjections.

=

 1. ^ terkadang ditulis dengan graf /v/ atau /yu/ apabila u umlaut (ü) tidak tersedia
 2. ^ Hashimoto, Mantaro (1970). "Notes on Mandarin Phonology". Dalam Jakobson, Roman; Kawamoto, Shigeo. Studies in General and Oriental Linguistics. Tokyo: TEC. hlm. 207–220 
 3. ^ You can hear recordings of the Finals here