Daftar Kaisar Dinasti Tang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Dinasti Tang (唐朝) yang memerintah dari tahun 618 hingga 907 diperintah oleh kaisar-kaisar bermarga Li (李). Didirikan oleh seorang jenderal Sui bernama Li Yuan yang naik tahta sebagai Kaisar Tang Gaozu setelah berhasil mempersatukan negara yang sempat terpecah-belah pasca runtuhnya Dinasti Sui. Dinasti ini diselingi oleh masa pemerintahan seorang kaisar wanita satu-satunya dalam sejarah Tiongkok, yaitu Wu Zetian (625-705) yang menamakan dinastinya sebagai Dinasti Zhou (690-705), dalam sejarah dikenal dengan nama Dinasti Zhou II untuk membedakan dengan Dinasti Zhou yang memerintah pada masa lampau. Setelah kematian Wu Zetian, keluarga Li dan para pendukungnya merestorasi Dinasti Tang. Dinasti ini runtuh tahun 907 dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh seorang panglima perang bernama Zhu Quanzhong.

Nama kuil Nama asli Masa bertahta Nama rezim dan masa pemakaiannya
Nama umum berdasarkan konvensi: "Tang" + nama kuil
Gao Zu (高祖 Gāo Zǔ) Li Yuan (李渊 Lǐ Yuān) 618-626 Wude (武德 Wǔ dé) 618-626
Tai Zong (太宗 Tài Zōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shì Mín) 626-649 Zhenguan (贞观 Zhēn guān) 627-649
Gao Zong (高宗 Gāo zōng) Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 650-683 Yonghui (永徽 Yǒng huī) 650-655

Xianqing (显庆 Xiǎn qìng) 656-661
Longshuo (龙朔 Lóng shuò) 661-663
Linde (麟德 Lín dé) 664-665
Qianfeng (乾封 Qían fēng) 666-668
Zongzhang (總章 Zǒng zhāng) 668-670
Xianheng (咸亨 Xián hēng) 670-674
Shangyuan (上元 Shàng yuán) 674-676
Yifeng (仪凤 Yí fèng) 676-679
Tiaolu (调露 Tiáo lù) 679-680
Yonglong (永隆 Yǒng lóng) 680-681
Kaiyao (开耀 Kāi yào) 681-682
Yongchun (永淳 Yǒng chún) 682-683
Hongdao (弘道 Hóng dào) 683

Zhong Zong (中宗 Zhōng zōng)
(diturunkan oleh Ibu Suri Wu Zetian)
Li Xian (李显 Lǐ Xiǎn) atau
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
684
705-710
Sisheng (嗣聖 Sì shèng) 684
Rui Zong (睿宗 Ruì zōng)
(diturunkan oleh Ibu Suri Wu Zetian)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 684-690
710-712
Wenming (文明 Wén míng) 684

Guangzhai (光宅 Guāng zhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuí gǒng) 685-688
Yongchang (永昌 Yǒng chāng) 689

Zaichu (载初 Zài chū) 690
Dinasti Zhou II (690 - 705)
Restorasi Tang
Zhong Zong (中宗 Zhōng zōng)
(restorasi)
Li Xian (李显Lǐ Xiǎn) atau
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
684
705-710
Shenlong (神龙 Shén lóng) 705-707

Jinglong (景龙 Jǐng lóng) 707-710

Shang Di (殇帝 Shāng dì) Li Chong Mao (李重茂 Lǐ Chóng Mào) 710 Tanglong (唐隆 Táng lóng) 710
Rui Zong (睿宗 Ruì zōng)
(restorasi)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 684-690
710-712
Jingyun (景云 Jǐng yún) 710-711

Taiji (太极 Tài jí) 712
Yanhe (延和 Yán hé) 712

Xuan Zong (玄宗 Xuán zōng) Li Long Ji (李隆基 Lǐ Lóng Jī) 712-756 Xiantian (先天 Xiān tiān) 712-713

Kaiyuan (开元 Kāi yuán) 713-741
Tianbao (天宝 Tiān bǎo) 742-756

Su Zong (肅宗 Sù zōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 756-762 Zhide (至德 Zhì dé) 756-758

Qianyuan (乾元 Qián yuán) 758-760
Shangyuan (上元 Shàng yuán) 760-761

Dai Zong (代宗 Dài zōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 762-779 Baoying (宝应 Bǎo yìng) 762-763

Guangde (广德 Guǎng dé) 763-764
Yongtai (永泰 Yǒng tài) 765-766
Dali (大厉 Dà lì) 766-779

De Zong (德宗 Dé zōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 780-805 Jianzhong (建中 Jiàn zhōng) 780-783

Xingyuan (兴元 Xīng yuán) 784
Zhenyuan (贞元 Zhēn yuán) 785-805

Shun Zong (顺宗 Shùn zōng) Li Song (李诵 Lǐ Sòng) 805 Yongzhen (永贞 Yǒng zhēn) 805
Xian Zong (宪宗 Xiàn zōng) Li Chun (李纯 Lǐ Chún) 806-820 Yuanhe (元和 Yuán hé) 806-820
Mu Zong (穆宗 Mù zōng) Li Heng (李恒 Lǐ Héng) 821-824 Changqing (長庆 Cháng qìng) 821-824
Jing Zong (敬宗 Jìng zōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 824-826 Baoli (宝厉 Bǎo lì) 824-826
Wen Zong (文宗 Wén zōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 826-840 Baoli (宝厉 Bǎo lì) 826

Dahe (大和 Dà hé) atau Taihe (Tài hé 太和) 827-835
Kaicheng (开成 Kāi chéng) 836-840

Wu Zong (武宗 Wǔ zōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 840-846 Huichang (会昌 Huì chāng) 841-846
Xuan Zong II (宣宗 Xuān zōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 846-859 Dachong (大中 Dà chōng) 847-859
Yi Zong (懿宗 Yì zōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 859-873 Dachong (大中 Dà chōng) 859

Xiantong (咸通 Xián tōng) 860-873

Xi Zong (僖宗 Xī zōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 873-888 Xiantong (咸通 Xián tōng) 873-874

Qianfu (乾符 Qián fú) 874-879
Guangming (广明 Guǎng míng) 880-881
Zhonghe (中和 Zhōng hé) 881-885
Guangqi (光启 Guāng qǐ) 885-888
Wende (文德 Wén dé) 888

Zhao Zong (昭宗 Zhāo zōng) Li Ye (李晔 Lǐ Yè) 888-904 Longji (龙纪 Lóng jì) 889

Dashun (大顺 Dà shùn) 890-891
Jingfu (景福 Jǐng fú) 892-893
Qianning (乾宁 Qián níng) 894-898
Guanghua (光化 Guāng huà) 898-901
Tianfu (天復 Tiān fù) 901-904
Tianyou (天佑 Tiān yòu) 904

Ai di (哀帝 Aī dì) atau
Kaisar Zhaoxuan (昭宣帝 Zhāo xuān dì)
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 904-907 Tianyou (天佑 Tiān yòu) 904-907