Lompat ke isi

Daftar Kaisar Dinasti Tang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dinasti Tang (唐朝) yang memerintah dari tahun 618 hingga 907 diperintah oleh kaisar-kaisar bermarga Li (李). Didirikan oleh seorang jenderal Sui bernama Li Yuan yang naik tahta sebagai Kaisar Tang Gaozu setelah berhasil mempersatukan negara yang sempat terpecah-belah pasca runtuhnya Dinasti Sui. Dinasti ini diselingi oleh masa pemerintahan seorang kaisar wanita satu-satunya dalam sejarah Tiongkok, yaitu Wu Zetian (625-705) yang menamakan dinastinya sebagai Dinasti Zhou (690-705), dalam sejarah dikenal dengan nama Dinasti Zhou II untuk membedakan dengan Dinasti Zhou yang memerintah pada masa lampau. Setelah kematian Wu Zetian, keluarga Li dan para pendukungnya merestorasi Dinasti Tang. Dinasti ini runtuh tahun 907 dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh seorang panglima perang bernama Zhu Quanzhong.

Nama kuil Marga dan nama Gambar Masa bertahta Nama rezim dan masa pemakaiannya
Gaozu (高祖, Gāozǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) 18 Juni 618– 4 September 626 Wude (武德 Wǔdé) 618–626
Taizong (太宗, Tāizōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shìmín) 4 September 626– 10 Juli 649 Zhenguan (貞觀 Zhēnguān) 627–649
Gaozong (高宗, Gāozōng)
(Poisoned by Empress Consort Wu)
Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 15 Juli 649– 27 Desember 683 Yonghui (永徽 Yǒnghuī) 650–655

Xianqing (顯慶 Xiǎnqìng) 656–661
Longshuo (龍朔 Lóngshuò) 661–663
Linde (麟德 Líndé) 664–665
Qianfeng (乾封 Qíanfēng) 666–668
Zongzhang (總章 Zǒngzhāng) 668–670
Xianheng (咸亨 Xiánhēng) 670–674
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 674–676
Yifeng (儀鳳 Yífèng) 676–679
Tiaolu (調露 Tiáolù) 679–680
Yonglong (永隆 Yǒnglóng) 680–681
Kaiyao (開耀 Kāiyào) 681–682
Yongchun (永淳 Yǒngchún) 682–683
Hongdao (弘道 Hóngdào) 683

Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
3 Januari 684 – 26 Februari 684 Sisheng (嗣聖 Sìshèng) 684
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 27 Februari 684– 8 Oktober 690
Wenming (文明 Wénmíng) 684

Guangzhai (光宅 Guāngzhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuígǒng) 685–688
Yongchang (永昌 Yǒngchāng) 689
Zaichu (載初 Zàichū) 690

Dinasti Zhou (690–705 M)
Kelanjutan Dinasti Tang
Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(second reign)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
23 Februari 705– 3 Juli 710 Shenlong (神龍 Shénlóng) 705–707

Jinglong (景龍 Jǐnglóng) 707–710

Shang (殤帝, Shāng dì)[note 1] Li Chongmao (李重茂 Lǐ Chóngmào) 8 Juli 710– 25 Juli 710 Tanglong (唐隆 Tánglóng) 710
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(second reign)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 25 Juli 710– 8 September 712 Jingyun (景雲 Jǐngyún) 710–711

Taiji (太極 Tàijí) 712
Yanhe (延和 Yánhé) 712

Xuanzong (玄宗, Xuánzōng) Li Longji (李隆基 Lǐ Lóngjī) 8 September 712– 12 Agustus 756 Xiantian (先天 Xiāntiān) 712–713

Kaiyuan (開元 Kāiyuán) 713–741
Tianbao (天寶 Tiānbǎo) 742–756

Suzong (肅宗, Sùzōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 12 Agustus 756– 16 Mei 762 Zhide (至德 Zhìdé) 756–758

Qianyuan (乾元 Qiányuán) 758–760
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 760–761

Daizong (代宗, Dàizōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 18 Mei 762– 23 Mei 779 Baoying (寶應 Bǎoyìng) 762–763

Guangde (廣德 Guǎngdé) 763–764
Yongtai (永泰 Yǒngtài) 765–766
Dali (大曆 Dàlì) 766–779

Dezong (德宗, Dézōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 12 Juni 779– 25 Februari 805 Jianzhong (建中 Jiànzhōng) 780–783

Xingyuan (興元 Xīngyuán) 784
Zhenyuan (貞元 Zhēnyuán) 785–805

Shunzong (順宗, Shùnzōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 28 Februari 805– 31 Agustus 805 Yongzhen (永貞 Yǒngzhēn) 805
Xianzong (憲宗, Xiànzōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) 5 September 805– 14 Februari 820 Yuanhe (元和 Yuánhé) 806–820
Muzong (穆宗, Mùzōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) 20 Februari 820– 25 Februari 824 Changqing (長慶 Chángqìng) 821–824
Jingzong (敬宗, Jìngzōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 29 Februari 824– 9 Januari 827 Baoli (寶曆 Bǎolì) 824–826
Wenzong (文宗, Wénzōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 13 Januari 827– 10 Februari 840 Baoli (寶曆 Bǎolì) 826

Dahe (大和 Dàhé) or Taihe (Tàihé 太和) 827–835
Kaicheng (開成 Kāichéng) 836–840

Wuzong (武宗, Wǔzōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 20 Februari 840– 22 April 846 Huichang (會昌 Huìchāng) 841–846
Xuānzong (宣宗, Xuānzōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 25 April 846– 7 September 859 Dazhong (大中 Dàzhōng) 847–859
Yizong (懿宗, Yìzōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 13 September 859– 15 Agustus 873 Dazhong (大中 Dàzhōng) 859

Xiantong (咸通 Xiántōng) 860–873

Xizong (僖宗, Xīzōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 16 Agustus 873– 20 April 888 Xiantong (咸通 Xiántōng) 873–874

Qianfu (乾符 Qiánfú) 874–879
Guangming (廣明 Guǎngmíng) 880–881
Zhonghe (中和 Zhōnghé) 881–885
Guangqi (光啟 Guāngqǐ) 885–888
Wende (文德 Wéndé) 888

Zhaozong (昭宗, Zhāozōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) 20 April 888– 1 Desember 900 (2nd reign: 24 Januari 901– 22 September 904) Longji (龍紀 Lóngjì) 889

Dashun (大順 Dàshùn) 890–891
Jingfu (景福 Jǐngfú) 892–893
Qianning (乾寧 Qiánníng) 894–898
Guanghua (光化 Guānghuà) 898–901
Tianfu (天復 Tiānfù) 901–904
Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904

Ai (哀帝, Aī dì) or
Zhaoxuan (昭宣帝, Zhāoxuān dì)[note 1]
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 26 September 904– 12 Mei 907 Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904–907

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b Posthumous name