Daftar Kaisar Dinasti Song

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Di bawah ini adalah daftar kaisar-kaisar yang pernah memerintah pada masa Dinasti Song (960-1279). Para kaisar Dinasti Song bermarga Zhao (赵).Pada tahun 1127, Dinasti Song kehilangan sebagian wilayahnya di utara akibat invasi suku Nuzhen (nenek moyang suku Manchu) yang saat itu mendirikan Dinasti Jin. Sejak itu ibukotanya berpindah ke Lin'an, Hangzhou. Dinasti ini terus berdiri hingga invasi Mongol tahun 1279. Kaisar terakhir yaitu Kaisar Bing dari Song melakukan bunuh diri bersama keluarga kerajaan dan sejumlah menteri, dengan demikian berakhirlah riwayat Dinasti Song. Dalam sejarah Dinasti Song dibagi dua yaitu Song Utara (sebelum invasi Nuzhen) dan Song Selatan (setelah ibukota pindah ke Lin'an hingga invasi Mongol)

Kaisar-kaisar Dinasti Sòng[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan konvensi penyebutan nama kaisar Song adalah Song (nama dinasti) + nama kuil (contoh: Song Taizu, 宋太祖)

Dinasti Song Utara, 960- 1127[sunting | sunting sumber]

Gambar Nama kuil
(Miao Hao 庙号)
Nama anumerta
(Shi Hao 谥号)
Nama asli Masa
bertahta
Nama rezim (Nian Hao 年号) dan tahun pemakaiannya
Song Taizu.jpg
Taizu (太祖 Tàizǔ) 大孝 (Daxiao) Zhao Kuangyin (赵匡胤 Zhào Kuāngyìn) 960-976
 • Jianlong (建隆 Jiànlóng) 960-963
 • Qiande (乾德 Qiándé) 963-968
 • Kaibao (开宝 Kāibǎo) 968-976
Song Taizong.jpg
Taizong (太宗 Tàizōng) 文武 (Wenwu) Zhao Kuangyi (赵匡义 Zhào Kuāngyì) belakangan diubah menjadi Zhao Guangyi (赵光义 Zhào Guāngyì) 976-997
 • Taipingxingguo (太平兴国 Tàipíngxīngguó) 976-984
 • Yongxi (雍熙 Yōngxī) 984-987
 • Duangong (端拱 Duāngǒng) 988-989
 • Chunhua (淳化 Chúnhuà) 990-994
 • Zhidao (至道 Zhìdào) 995-997
Zhenzong.jpg
Zhenzong (真宗 Zhēnzōng) 元孝 (Yuanxiao) Zhao Heng (赵恆 Zhào Héng) 997-1022
 • Xianping (咸平 Xiánpíng) 998-1003
 • Jingde (景德 Jǐngdé) 1004–1007
 • Dazhongxiangfu (大中祥符 Dàzhōngxiángfú) 1008–1016
 • Tianxi (天禧 Tiānxǐ) 1017–1021
 • Qianxing (乾兴 Qiánxīng) 1022
Renzong.jpg
Renzong (仁宗 Rénzōng) 明孝 (Mingxiao) Zhao Zhen (赵禎 Zhào Zhēn) 1022–1063
 • Tiansheng (天聖 Tiānshèng) 1023–1032
 • Mingdao (明道 Míngdào) 1032–1033
 • Jingyou (景祐 Jǐngyòu) 1034–1038
 • Baoyuan (宝元 Bǎoyuán) 1038–1040
 • Kangding (康定 Kāngdìng) 1040–1041
 • Qingli (庆厉 Qìnglì) 1041–1048
 • Huangyou (皇祐 Huángyòu) 1049–1054
 • Zhihe (至和 Zhìhé) 1054–1056
 • Jiayou (嘉祐 Jiāyòu) 1056–1063
Chiping.jpg
Yingzong (英宗 Yīngzōng) 宣孝 (Xuanxiao) Zhao Shu (赵曙 Zhào Shù) 1063–1067
 • Zhiping (治平 Zhìpíng) 1064–1067
Shenzong of Song.jpg
Shenzong (神宗 Shénzōng) 聖孝 (Shengxiao) Zhao Xu (赵頊 Zhào Xū) 1067–1085
 • Xining (熙宁 Xīníng) 1068–1077
 • Yuanfeng (元丰 Yuánfēng) 1078–1085
Emperor Zhezong of Song.jpg
Zhezong (哲宗 Zhézōng) 昭孝 (Zhaoxiao) Zhao Xu (赵煦 Zhào Xǔ) 1085–1100
 • Yuanyou (元祐 Yuányòu) 1086–1094
 • Shaosheng (绍聖 Shàoshèng) 1094–1098

*Yuanfu (元符 Yuánfú) 1098–1100

Huizong.jpg
Huizong (徽宗 Huīzōng) 顯孝 (Xianxiao) Zhao Ji (赵佶 Zhào Jí) 1100–1125
 • Jianzhongjingguo (建中靖国 Jiànzhōngjìngguó) 1101
 • Chongning (崇宁 Chóngníng) 1102–1106
 • Daguan (大观 Dàguān) 1107–1110
 • Zhenghe (政和 Zhènghé) 1111–1118
 • Chonghe (重和 Chónghé) 1118–1119
 • Xuanhe (宣和 Xuānhé) 1119–1125
Songqinzong Chinghong.jpg
Qinzong (钦宗 Qīnzōng) 仁孝 (Renxiao) Zhao Huan (赵桓 Zhào Huán) 1126–1127
 • Jingkang (靖康 Jìngkāng) 1125–1127

Dinasti Song Selatan, 1127-1279[sunting | sunting sumber]

Gambar Nama kuil
(Miao Hao 庙号)
Nama anumerta
(Shi Hao 谥号)
Nama asli Masa
bertahta
Nama rezim (Nian Hao 年号) dan tahun pemakaiannya
Gaozong Of Song.jpg
Gaozong (高宗 Gāozōng) 憲孝 (Xianxiao) Zhao Gou (赵構 Zhào Gòu) 1127–1162
 • Jingyan (靖炎 Jìngyán) 1127–1130
 • Shaoxing (绍兴 Shàoxīng) 1131–1162
Xiaozong.jpg
Xiaozong (孝宗 Xiàozōng) 成孝 (Chengxiao) Zhao Shen (赵昚 Zhào Shèn) 1162–1189
 • Longxing (隆兴 Lóngxīng) 1163–1164
 • Qiandao (乾道 Qiándào) 1165–1173
 • Chunxi (淳熙 Chúnxī) 1174–1189
Guangzong.jpg
Guangzong (光宗 Guāngzōng) 慈孝 (Cixiao) Zhao Dun (赵惇 Zhào Dūn) 1189–1194
 • Shaoxi (绍熙 Shàoxī) 1190–1194
Song Ningzong.jpg
Ningzong (宁宗 Níngzōng) 恭孝 (Gongxiao) Zhao Kuo (赵扩 Zhào Kuó) 1194–1224
 • Qingyuan (庆元 Qìngyuán) 1195–1200
 • Jiatai (嘉泰 Jiātài) 1201–1204
 • Kaixi (开禧 Kāixǐ) 1205–1207
 • Jiading (嘉定 Jiādìng) 1208–1224
Songlizong.jpg
Lizong (理宗 Lǐzōng) 安孝 (Anxiao) Zhao Yun (赵昀 Zhào Yún) 1224–1264
 • Baoqing (宝庆 Bǎoqìng) 1225–1227
 • Shaoding (绍定 Shàodìng) 1228–1233
 • Duanping (端平 Duānpíng) 1234–1236
 • Jiaxi (嘉熙 Jiāxī) 1237–1240
 • Chunyou (淳祐 Chúnyòu) 1241–1252
 • Baoyou (宝祐 Bǎoyòu) 1253–1258
 • Kaiqing (开庆 Kāiqìng) 1259
 • Jingding (景定 Jǐngdìng) 1260–1264
Duzong.jpg
Duzong (度宗 Dùzōng) 景孝 (Jingxiao) Zhao Qi (赵祺 Zhào Qí) 1264–1274
 • Xianchun (咸淳 Xiánchún) 1265–1274
Song Gongdi.jpg
Gongzong (恭宗 Gōngzōng) 孝恭 (Xiaogong) Zhao Xian (赵顯 Zhào Xiǎn) 1275
 • Deyou (德祐 Déyòu) 1275–1276
Song Duanzong.jpg
Duan Zong (端宗 Duān Zōng) 愍孝 (Qixiao) Zhao Shi (赵昰 Zhào Shì) 1276–1278
 • Jingyan (景炎 Jǐngyán) 1276–1278
Zhaori.jpg
Kaisar Bing dari Song (宋帝昺) - Zhao Bing (赵昺 Zhào Bǐng) 1278–1279
 • Xiangxing (祥兴 Xiángxīng) 1278–1279

Referensi[sunting | sunting sumber]

 • Bielenstein, Hans (1980). The Bureaucracy of Han Times. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22510-8. 
 • Bo Yang (1977). Timeline of Chinese History 中國歷史年表. Taipei: Sing-Kuang Book Company Ltd. 
 • Bol, Peter K. (2001). "Whither the Emperor? Emperor Huizong, the New Policies, and the Tang-Song Transition". Journal of Song and Yuan Studies 31: 103–134. JSTOR 23496091. 
 • Coblin, W. South (2002). "Migration History and Dialect Development in the Lower Yangtze Watershed". Bulletin of the School of Oriental and African Studies 65 (3): 529–543. JSTOR 4146032. doi:10.1017/S0041977X02000320. 
 • de Crespigny, Rafe (2007) [23–220 AD]. A Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms. Leiden: Koninklijke Brill. ISBN 90-04-15605-4. 
 • Ebrey, Patricia Buckley (1999). The Cambridge Illustrated History of China (paperback). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-66991-X. 
 • Ebrey, Patricia; Walthall, Anne; Palais, James (2006). East Asia: A Cultural, Social, and Political History. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-13384-4. 
 • Gernet, Jacques (1962). Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250–1276. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-0720-0. 
 • Hartwell, Robert M. (1982). "Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750–1550". Harvard Journal of Asiatic Studies 42 (2): 365–442. JSTOR 2718941. 
 • Hennessey, William O. (July 1984). "Classical Sources and Vernacular Resources in "Xuanhe Yishi": The Presence of Priority and the Priority of Presence". Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR) 6 (1/2): 33–52. JSTOR 823445. 
 • Hucker, Charles O. (1975). China's Imperial Past: An Introduction to Chinese History and Culture. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-0887-8. 
 • Hymes, Robert P. (1986). Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-Chou, Chiang-Hsi, in Northern and Southern Sung. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-30631-0. 
 • Mostern, Ruth (2008). "From Battlefields to Counties: War, Border, and State Power in Southern Song Huainan". Di Wyatt, Don J. Battlefronts Real and Imagined: War, Border, and Identity in the Chinese Middle Period. New York: Palgrave MacMillan. pp. 227–252. ISBN 978-1-4039-6084-9. 
 • Mote, Frederick W. (1999). Imperial China: 900–1800. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0-674-01212-7. 
 • Needham, Joseph (1972). Science and Civilization in China: Volume 1, Introductory Orientations. London: Syndics of the Cambridge University Press. ISBN 0-521-05799-X. 
 • Rossabi, Morris (1988). Khubilai Khan: His Life and Times. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. ISBN 0520067401. 
 • Tillman, Hoyt C.; West, Stephen H. (1995). China Under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History. Albany: State University of New York Press. ISBN 0-7914-2273-9. 
 • Walton, Linda (1999). Academies and Society in Southern Sung China. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0824819624. JSTOR 3558593. 
 • Wang, Yu-ch'uan (June 1949). "An Outline of The Central Government of The Former Han Dynasty". Harvard Journal of Asiatic Studies 12 (1/2): 134–187. JSTOR 2718206. 
 • Wilkinson, Endymion (1998). Chinese History: A Manual. Cambridge and London: Harvard University Asia Center of the Harvard University Press. ISBN 0-674-12378-6. 
 • Yuan, Zheng (Summer 1994). "Local Government Schools in Sung China: A Reassessment". History of Education Quarterly 34 (2): 193–213. JSTOR 369121. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]