ស្ថិតិ

Jump to navigation Jump to search
ស្ថិតិទំព័រ
ទំព័រខ្លឹមសារ៦០០០៩១
ចំនួនទំព័រសរុប
(ទំព័រទាំងអស់នៅក្នុងវិគី រាប់បញ្ចូលទាំងទំព័រពិភាក្សា ទំព័របញ្ជូនបន្ត -ល-)
៣០១២៥៦១
ឯកសារបានផ្ទុកឡើង៥៣៥៤៨
ស្ថិតិកំណែប្រែ
ការកែប្រែទំព័រចាប់តាំងពីWikipediaត្រូវបានដំឡើង១៩២៥៣៧៨៤
កំណែប្រែជាមធ្យមក្នុងមួយទំព័រ៦.៣៩
ស្ថិតិអ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)១២៨២៩៥៣
អ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
(អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​បាន​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​)
៣០៨៣
រូបយន្ត (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)១៥៨
អភិបាល (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)៤១
Interface administrators (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
ការិយាលេខានុការ (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
Stewards (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកបង្កើតគណនី (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកនាំចូល (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកនាំចូលអន្តរវិគី (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
IP block exemptions (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)៧២
Oversighters (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
Rollbackers (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)៥៦
អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកកែសម្រួល (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)១៥៩
Autochecked users (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)២៣៤
Structured Discussions bots (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយ​ដែលត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ (បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)
ស្ថិតិ​ដទៃទៀត​
ចំនួនពាក្យក្នុងទំព័រមាតិកាទាំងអស់១៥៩០៩៤៣៥៩