Lompat ke isi

Alih aksara Arab-Latin

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Transliterasi Arab-Latin)

Alih aksara Arab-Latin adalah metode atau pendekatan yang digunakan agar bahasa Arab lisan dan tulisan dapat diwakili dalam tulisan Latin. Alih aksara dipakai untuk berbagai keperluan, seperti penulisan judul dan nama orang, pembuatan katalog, dan pelajaran bahasa Arab. Alih aksara juga disebut transliterasi.

Pedoman alih aksara[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah pedoman alih aksara Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.[1]

Konsonan[sunting | sunting sumber]

Konsonan Nama Alih aksara Nama
Akhir Tengah Awal Tunggal
ـا ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ـب ـبـ بـ ب Ba B/b Be
ـت ـتـ تـ ت Ta T/t Te
ـث ـثـ ثـ ث Ṡa Ṡ/ṡ Es (dengan titik di atas)
ـج ـجـ جـ ج Jim J/j Je
ـح ـحـ حـ ح Ḥa Ḥ/ḥ Ha (dengan titik di bawah)
ـخ ـخـ خـ خ Kha Kh/kh Ka dan ha
ـد د Dal D/d De
ـذ ذ Żal Ż/ż Zet (dengan titik di atas)
ـر ر Ra R/r Er
ـز ز Zai Z/z Zet
ـس ـسـ سـ س Sin S/s Es
ـش ـشـ شـ ش Syin Sy/sy Es dan ye
ـص ـصـ صـ ص Ṣad Ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah)
ـض ـضـ ضـ ض Ḍad Ḍ/ḍ De (dengan titik di bawah)
ـط ـطـ طـ ط Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah)
ـظ ـظـ ظـ ظ Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik di bawah)
ـع ـعـ عـ ع ‘Ain _‘_ Apostrof terbalik
ـغ ـغـ غـ غ Gain G/g Ge
ـف ـفـ فـ ف Fa F/f Ef
ـق ـقـ قـ ق Qof Q/q Qi
ـك ـكـ كـ ك Kaf K/k Ka
ـل ـلـ لـ ل Lam L/l El
ـم ـمـ مـ م Mim M/m Em
ـن ـنـ نـ ن Nun N/n En
ـو و Wau W/w We
ـه ـهـ هـ ه Ha H/h Ha
ء Hamzah _’_ Apostrof
ـي ـيـ يـ ي Ya Y/y Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda apostrof (’).

Vokal[sunting | sunting sumber]

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal Nama Alih aksara Nama
َ Fatḥah A/a A
ِ Kasrah I/i I
ُ Ḍammah U/u U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap Nama Alih aksara Nama
ـَي Fatḥah dan ya’ Ai/ai A dan I
ـَو fatḥah dan wau Au/au A dan u

Contoh

كَيْفَ Kaifa
حَوْلَ Ḥaula

Maddah[sunting | sunting sumber]

Alih aksara maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang Nama Alih aksara Nama
َا Fatḥah dan alif ā a dan garis di atas
َى Fatḥah dan alif maqṣūrah
ِي Kasrah dan ya ī i dan garis di atas
ُو Ḍammah dan wau ū u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ Māta
رَمَى Ramā
قِيْلَ Qīla
يَمُوْتُ Yamūtu

Ta marbūṭah[sunting | sunting sumber]

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ـة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah dengan t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan h.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan h. Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ Rauḍah al-aṭfāl
المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ Al-madīnah al-fāḍilah
الحِكْمَةُ Al-ḥikmah

Syaddah[sunting | sunting sumber]

Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( اّ ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَا Rabbanā
نَجَّيْنَا Najjainā
الحَقُّ Al-Ḥaqq
الحَجُّ Al-Ḥajj
نُعِّمَ Nu‘‘ima
عَدُوٌّ ‘Aduww

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ـِيّ ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ ‘Alī
عَرَبِيٌّ ‘Arabī

Kata sandang[sunting | sunting sumber]

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ Al-Falsafah
البِلَادُ Al-Bilād

Hamzah[sunting | sunting sumber]

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ Ta’murūna
النَّوْءُ An-Nau’
شَيْءٌ Syai’un
أُمِرْتُ Umirtu

Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia[sunting | sunting sumber]

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur’ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh, contoh:

  • Fī Ẓilāl al-Qur’ān,
  • Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
  • Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

Lafẓ al-Jalālah[sunting | sunting sumber]

Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh:

دِيْنُ اللهِ Dīnullāh بِاللهِ Billāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah dialihaksarakan dengan huruf t. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ Hum fī rahmatillāh

Huruf kapital[sunting | sunting sumber]

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi). Contoh:

  • Wa mā Muḥammadun illā rasūl
  • Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
  • Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
  • Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
  • Abū Naṣr al-Farābī
  • Al-Gazālī
  • Al-Munqiż min al-Ḍalāl

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]