Lompat ke isi

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Prof. Dr. (H.C.)
T.M. Hasbi Ash Shiddieqy
Potret sebagai Anggota Konstituante (1956—1959)
Lahir(1904-03-10)10 Maret 1904
Lhokseumawe, Aceh, Hindia Belanda
Meninggal9 Desember 1975(1975-12-09) (umur 71)
Jakarta, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Dikenal atasAhli Tafsir Al-Qur'an
GelarTGK
Suami/istriTengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum[1]
Anak4

Prof. Dr. (H.C.) Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (10 Maret 1904 – 9 Desember 1975)[2][3] adalah ulama, ahli fikih, ahli tafsir Al-Qur'an, ahli hadis, dan akademisi Indonesia.[4]

Keluarga[sunting | sunting sumber]

Ayahnya Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husien ibn Muhammad Su’ud, adalah seorang ulama’ terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pondok. Ibunya Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, merupakan anak seorang Qadi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut salasilah, Hasbi ash Shiddieqy adalah berketurunan Abu Bakar Ash-Shiddiq (573-13/634M) yaitu khalifah yang pertama. Beliau merupakan generasi ke 37 dari Abu Bakar al-Shiddiq yang meletakkan gelaran ash Shiddieqy di akhir namanya.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy mula mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik bapanya. Ia menuntut ilmu di pelbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Ia mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama’ berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama’ yang berasal dari Sudan. Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran modern. Ia juga pernah menuntut di Timur Tengah. lahir lebih dulu dari semua orang

Karya[sunting | sunting sumber]

Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fikih yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, Tafsir 6 judul, dan Tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia.

Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur`an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya ini fenomenal karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.

 1. الفقه الدستوري:السياسة الدستورية الشرعية, Biro Kemahasiswaan I.A.I.N. "Sunan Kalidjaga", 1967 - 135 halaman.
 2. 2002 [i.e. Dua ribu dua] mutiara hadiets, Bulan Bintang, 1962 - 576 halaman.
 3. 2002 mutiara hadiets, Volume 1, Bulan-Bintang, 1955 - 584 halaman.
 4. Al-Ahkaam:Hukum-hukum fiqih Islam, Volumes 1-2, Islamyah, 1951.
 5. al-Islam, Bulan Bintang,", 1964.
 6. Al Islam: kepertjaan, kesusilaan, amal kebadjikan, Islamyah, 1969 - 636 halaman.
 7. al-Islâm: penuntun bathin & pembimbing masjarakat, Bulan Bintang, 1956 - 934 halaman.
 8. al Qurän mu'djiat jang terbesar jang tak terkalahkan: kandungan dan artinja bagi ummat Islam chususnja dan ummat manusia umumnja, s. n. - 44 halaman.
 9. Biografie pelopor2 pahlawan Islam, Pustaka Alhambra, 1950 - 152 halaman.
 10. Dasar-dasar Fiqih Islam, Tokobuku Islamyah, 1953 - 122 halaman.
 11. Dasar-dasar ideologi Islam, Saiful, 1953 - 181 halaman.
 12. Dasar-dasar kehakiman dalam pemerintahan Islam, C.V. Bulan-Bintang, 1955 - 94 halaman.
 13. Fakta2 keagungan sjari'at Islam, Pudjangga Islam - 40 halaman.
 14. Falsafah hukum Islam, Bulan Bintang, 1975 - 488 halaman.
 15. Fighul mawaris: hukum-hukum warisan dalam syaria̓t Islam, Bulan Bintang, 1973 - 324 halaman.
 16. Fiqh Islam, Attahirijah - 476 halaman.
 17. Fiqih Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat dan tuntas, Bulan Bintang, 1975 - 168 halaman.
 18. Hakikat Islam dan unsur-unsur agama, Menara Kudus, 1982 - 117 halaman.
 19. Hukum antar golongan dalam fiqih Islam, Bulan Bintang, 1971 - 164 halaman.
 20. Hukum-hukum fiqih Islam: yang berkembang dalam kalangan ahlus sunnah, Bulan Bintang, 1978 - 677 halaman.
 21. Hukum perang dalam Ǐslam, Biro Kemahasiswaan I.A.I.N. Sunan Kalidjaga, 1967 - 91 halaman.
 22. Ichtisar tuntunan zakah dan fithrah, Bulan Bintang, 1958 - 64 halaman.
 23. Ideologi Islam dan qaedah pemerintahan, 1950 - 95 halaman.
 24. Ilmu2 al-Qurän: media2 pokok dalam menafsirkan al-Qurän, Bulan Bintang, 1972 - 300 halaman.
 25. Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia): Dokumenter Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konsituante 4 Februari 1958, Pustaka Rizki Putra, 1999 - 93 halaman.
 26. Ke arah fiqh Indonesia: mengenang jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Forum Studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1994 - 158 halaman.
 27. Kelengkapan dasar2 fiqih Islam: pengantar ushul fiqih, Islamyah, 1953 - 207 halaman.
 28. Koleksi Hadits-hadits Hukum, 9 Jilid, Alma'arif, 1970.
 29. Kriteria antara sunnah dan bid'ah, Thinker's Library, 1986 - 160 halaman.
 30. Kulijah hadiets: sjarahan hadiets-hadietstasjrie' ʻibadah, Darul Irfan.
 31. Kullijah 'ibâdah: ibadah ditindjau dari segi hukum dan hikmah, Bulan Bintang, 1968 - 236 halaman.
 32. Kumpulan soal-jawab dalam post graduate course jurusan ilmu fiqh dosen2 I. A. I. N., Bulan Bintang, 1973 - 108 halaman.
 33. Kursus sembahjang dan do'a, Pustaka Madju - 96 halaman.
 34. Lapangan perjuangan wanita Islam, Menara Kudus, 1952 - 40 halaman.
 35. Lembaga pribadi, Madju - 175 halaman.
 36. Mu'djizat al-Qurän, Bulan Bintang, 1966 - 56 halaman.
 37. Mukhtārāt min aḥādīth al-aḥkām li-qism al-duktūrāh al-ūlá, biro Kemahasiswaan I.A.I.N. al-Djami'ah "Sunan Kalidjogo,", 1965 - 128 halaman.
 38. Mutiara Hadis 1 (Keimanan).
 39. Mutiara Hadis 2 (Thaharah & Shalat).
 40. Mutiara Hadis 3 (Shalat).
 41. Mutiara Hadis 4 (Jenazah, Zakat, Puasa, Iktikaf & Haji).
 42. Mutiara Hadis 5 (Nikah & Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar & Sumpah, Pidana & Peradilan, Jihad).
 43. Pahala dan keutamaan ibadat, doʾa dan zikir, Ramadhani - 78 halaman.
 44. Pedoman zikir dan doʻa, Bulan Bintang, 1964 - 568 halaman.
 45. Pedoman Hajji, Thinker's Library, 1986 - 262 halaman.
 46. Pedoman hukum Sjar'y jang berkembang dalam 'alam Islamy Sunny, Volume 1, Pustaka Islam, 1956 - 382 halaman.
 47. Pedoman ibadat puasa, Bulan Bintang, 1954 - 144 halaman.
 48. Pedoman puasa, Bulan Bintang, 1963 - 208 halaman.
 49. Pedoman shalat, Bulan Bintang, 1963 - 478 halaman.
 50. Pelajaran tauhid: pokok2 ʾaqaid Islam: untuk pelajaran agama bagi sekolah2 permulaan dan umum, Madju, 1962 - 58 halaman.
 51. Pemindahan darah (blood transfusion) dipandang dari sudut hukum agama Islam, Bulan-Bintang, 1954 - 24 halaman.
 52. Pengantar hukum Islam, Bulan Bintang, 1968 - 432 halaman.[5]
 53. Pengantar ilmu fiqh, Bulan Bintang, 1978 - 272 halaman.
 54. Pengantar ilmu perbandingan madzhab, Bulan Bintang, 1975 - 92 halaman.
 55. Perbedaan mathlaʻ tidak mengharuskan kita berlainan hari pada memulai puasa, Ladjnah Taʻlif Wan Nasjr Fakultas Sjariʻah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga, 1971 - 35 halaman.
 56. Perbendaharaan zakat, Al-Ma'arif, 1953 - 121 halaman.
 57. Pidana mati (dalam syari'at Islam), Lembaga Penerbitan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1974 - 24 halaman.
 58. Pokok-pokok ilmu dirajah hadiets, Bulan Bintang, 1958 - 274 halaman.
 59. Pokok-pokok pegangan imam-imam madzhab dalam membina hukum Islam, Bulan Bintang, 1973.
 60. Pokok-pokok sebab perbedaan paham para ulama/fuqoha dalam menetapkan hukum syara, Ramadhani, 1973 - 24 halaman.
 61. Polygami, menurut hukum Islam, C.V. "Bulan-Bintang", 1955 - 20 halaman.
 62. Problematika bulan Ramadhan, Menara Kudus, 1972 - 59 halaman.
 63. Problematika hadits sebagai dasar pembinaän hukum Islam, Bulan Bintang, 1964 - 63 halaman.
 64. Problematika 'iedul fithri, Menara Kudus, 1972 - 34 halaman.
 65. Ridjalul hadiets: biographi 7 shahabi dan 18 tabi'in jang terkemuka dalam lapangan hadiets: kullijah hadiets, Biro Kemahasiswaan IAIN al-Djami'ah Jogjakarta - 155 halaman.
 66. Sedjarah dan pengantar 'ilmu al-Qurän/tafsir, Bulan Bintang, 1965 - 272 halaman.
 67. Sedjarah dan pengantar ilmu hadits, Bulan Bintang, 1965 - 276 halaman.
 68. Sedjarah dan pengantar ilmu tafsir, Bulan-Bintang, 1955 - 180 halaman.
 69. Sedjarah dan perdjuangan 40 pahlawan utama dalam Islam, Pustaka Islam, 1955 - 119 halaman.
 70. Sedjarah kehakiman dalam pemerintahan2 Islam, Islamyah, 1950 - 76 halaman.
 71. Sedjarah peradilan Islam, Biro Kemahasiswaan I.A.I.N., al-Djamilah - 106 halaman.
 72. Sedjarah petumbuhan dan perkembangan hukum Islam, Bulan Bintang, 1971 - 288 halaman.
 73. Syari'at Islam adalah syari'at dunia dan kemanusiaan, Ramadhani, 1972 - 61 halaman.
 74. Sjari'at Islam mendjawab tantangan zaman, Bulan Bintang, 1966 - 48 halaman.
 75. Tafsir al-Bayaan, Alma'arif, 1966.
 76. Tafsir al Qurânul majied "An Nur", Bulan Bintang, 1976.
 77. Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur: Surat 42-114, Pustaka Rizki Putra, 2000 - 4760 halaman.
 78. Tafsier al-Qurânul madjied "An-Nur", Volume 3, Bulan Bintang, 1967.
 79. Tafsir al-Qurânul madjied "An-Nur", Volume 4, Bulan Bintang, 1965.
 80. Tafsir al-Qurânul madjied "An-Nur", Volume 5, Bulan Bintang, 1965.
 81. Tafsir al-Qurânul madjied "An-Nur", Volume 6, Bulan Bintang, 1965.
 82. Tafsier al-Qurânul madjied "An-Nur", Volume 25, Bulan Bintang.
 83. Tuntunan zakah dan fithrah:tjaranja memberi, menerima dan membagi, slamijah, 1949 - 69 halaman.
 84. Tuntutan qurban, 1966 - 68 halaman.

Bacaan Lebih Lanjut[sunting | sunting sumber]

Sumber[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]