Daftar Kaisar Dinasti Song

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Di bawah ini adalah daftar kaisar-kaisar yang pernah memerintah pada masa Dinasti Song (960-1279). Para kaisar Dinasti Song bermarga Zhao (赵).Pada tahun 1127, Dinasti Song kehilangan sebagian wilayahnya di utara akibat invasi suku Nuzhen (nenek moyang suku Manchu) yang saat itu mendirikan Dinasti Jin. Sejak itu ibukotanya berpindah ke Lin'an, Hangzhou. Dinasti ini terus berdiri hingga invasi Mongol tahun 1279. Kaisar terakhir yaitu Kaisar Bing dari Song melakukan bunuh diri bersama keluarga kerajaan dan sejumlah menteri, dengan demikian berakhirlah riwayat Dinasti Song. Dalam sejarah Dinasti Song dibagi dua yaitu Song Utara (sebelum invasi Nuzhen) dan Song Selatan (setelah ibukota pindah ke Lin'an hingga invasi Mongol)

Kaisar-kaisar Dinasti Sòng[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan konvensi penyebutan nama kaisar Song adalah Song (nama dinasti) + nama kuil (contoh: Song Taizu, 宋太祖)

Dinasti Song Utara, 960- 1127[sunting | sunting sumber]

Gambar Nama kuil
(Miao Hao 庙号)
Nama anumerta
(Shi Hao 谥号)
Nama asli Masa
bertahta
Nama rezim (Nian Hao 年号) dan tahun pemakaiannya
Song Taizu.jpg
Taizu (太祖 Tàizǔ) 大孝 (Daxiao) Zhao Kuangyin (赵匡胤 Zhào Kuāngyìn) 960-976
 • Jianlong (建隆 Jiànlóng) 960-963
 • Qiande (乾德 Qiándé) 963-968
 • Kaibao (开宝 Kāibǎo) 968-976
Song Taizong.jpg
Taizong (太宗 Tàizōng) 文武 (Wenwu) Zhao Kuangyi (赵匡义 Zhào Kuāngyì) belakangan diubah menjadi Zhao Guangyi (赵光义 Zhào Guāngyì) 976-997
 • Taipingxingguo (太平兴国 Tàipíngxīngguó) 976-984
 • Yongxi (雍熙 Yōngxī) 984-987
 • Duangong (端拱 Duāngǒng) 988-989
 • Chunhua (淳化 Chúnhuà) 990-994
 • Zhidao (至道 Zhìdào) 995-997
Zhenzong.jpg
Zhenzong (真宗 Zhēnzōng) 元孝 (Yuanxiao) Zhao Heng (赵恆 Zhào Héng) 997-1022
 • Xianping (咸平 Xiánpíng) 998-1003
 • Jingde (景德 Jǐngdé) 1004–1007
 • Dazhongxiangfu (大中祥符 Dàzhōngxiángfú) 1008–1016
 • Tianxi (天禧 Tiānxǐ) 1017–1021
 • Qianxing (乾兴 Qiánxīng) 1022
Renzong.jpg
Renzong (仁宗 Rénzōng) 明孝 (Mingxiao) Zhao Zhen (赵禎 Zhào Zhēn) 1022–1063
 • Tiansheng (天聖 Tiānshèng) 1023–1032
 • Mingdao (明道 Míngdào) 1032–1033
 • Jingyou (景祐 Jǐngyòu) 1034–1038
 • Baoyuan (宝元 Bǎoyuán) 1038–1040
 • Kangding (康定 Kāngdìng) 1040–1041
 • Qingli (庆厉 Qìnglì) 1041–1048
 • Huangyou (皇祐 Huángyòu) 1049–1054
 • Zhihe (至和 Zhìhé) 1054–1056
 • Jiayou (嘉祐 Jiāyòu) 1056–1063
Chiping.jpg
Yingzong (英宗 Yīngzōng) 宣孝 (Xuanxiao) Zhao Shu (赵曙 Zhào Shù) 1063–1067
 • Zhiping (治平 Zhìpíng) 1064–1067
Shenzong of Song.jpg
Shenzong (神宗 Shénzōng) 聖孝 (Shengxiao) Zhao Xu (赵頊 Zhào Xū) 1067–1085
 • Xining (熙宁 Xīníng) 1068–1077
 • Yuanfeng (元丰 Yuánfēng) 1078–1085
Emperor Zhezong of Song.jpg
Zhezong (哲宗 Zhézōng) 昭孝 (Zhaoxiao) Zhao Xu (赵煦 Zhào Xǔ) 1085–1100
 • Yuanyou (元祐 Yuányòu) 1086–1094
 • Shaosheng (绍聖 Shàoshèng) 1094–1098

*Yuanfu (元符 Yuánfú) 1098–1100

Huizong.jpg
Huizong (徽宗 Huīzōng) 顯孝 (Xianxiao) Zhao Ji (赵佶 Zhào Jí) 1100–1125
 • Jianzhongjingguo (建中靖国 Jiànzhōngjìngguó) 1101
 • Chongning (崇宁 Chóngníng) 1102–1106
 • Daguan (大观 Dàguān) 1107–1110
 • Zhenghe (政和 Zhènghé) 1111–1118
 • Chonghe (重和 Chónghé) 1118–1119
 • Xuanhe (宣和 Xuānhé) 1119–1125
Songqinzong Chinghong.jpg
Qinzong (钦宗 Qīnzōng) 仁孝 (Renxiao) Zhao Huan (赵桓 Zhào Huán) 1126–1127
 • Jingkang (靖康 Jìngkāng) 1125–1127

Dinasti Song Selatan, 1127-1279[sunting | sunting sumber]

Gambar Nama kuil
(Miao Hao 庙号)
Nama anumerta
(Shi Hao 谥号)
Nama asli Masa
bertahta
Nama rezim (Nian Hao 年号) dan tahun pemakaiannya
Gaozong Of Song.jpg
Gaozong (高宗 Gāozōng) 憲孝 (Xianxiao) Zhao Gou (赵構 Zhào Gòu) 1127–1162
 • Jingyan (靖炎 Jìngyán) 1127–1130
 • Shaoxing (绍兴 Shàoxīng) 1131–1162
Xiaozong.jpg
Xiaozong (孝宗 Xiàozōng) 成孝 (Chengxiao) Zhao Shen (赵昚 Zhào Shèn) 1162–1189
 • Longxing (隆兴 Lóngxīng) 1163–1164
 • Qiandao (乾道 Qiándào) 1165–1173
 • Chunxi (淳熙 Chúnxī) 1174–1189
Guangzong.jpg
Guangzong (光宗 Guāngzōng) 慈孝 (Cixiao) Zhao Dun (赵惇 Zhào Dūn) 1189–1194
 • Shaoxi (绍熙 Shàoxī) 1190–1194
Song Ningzong.jpg
Ningzong (宁宗 Níngzōng) 恭孝 (Gongxiao) Zhao Kuo (赵扩 Zhào Kuó) 1194–1224
 • Qingyuan (庆元 Qìngyuán) 1195–1200
 • Jiatai (嘉泰 Jiātài) 1201–1204
 • Kaixi (开禧 Kāixǐ) 1205–1207
 • Jiading (嘉定 Jiādìng) 1208–1224
Songlizong.jpg
Lizong (理宗 Lǐzōng) 安孝 (Anxiao) Zhao Yun (赵昀 Zhào Yún) 1224–1264
 • Baoqing (宝庆 Bǎoqìng) 1225–1227
 • Shaoding (绍定 Shàodìng) 1228–1233
 • Duanping (端平 Duānpíng) 1234–1236
 • Jiaxi (嘉熙 Jiāxī) 1237–1240
 • Chunyou (淳祐 Chúnyòu) 1241–1252
 • Baoyou (宝祐 Bǎoyòu) 1253–1258
 • Kaiqing (开庆 Kāiqìng) 1259
 • Jingding (景定 Jǐngdìng) 1260–1264
Duzong.jpg
Duzong (度宗 Dùzōng) 景孝 (Jingxiao) Zhao Qi (赵祺 Zhào Qí) 1264–1274
 • Xianchun (咸淳 Xiánchún) 1265–1274
Song Gongdi.jpg
Gongzong (恭宗 Gōngzōng)/ Kaisar Gong dari Song (恭帝 Gōngdì) 孝恭 (Xiaogong) Zhao Xian (赵顯 Zhào Xiǎn) 1275
 • Deyou (德祐 Déyòu) 1275–1276
Song Duanzong.jpg
Duan Zong (端宗 Duān Zōng) 愍孝 (Qixiao) Zhao Shi (赵昰 Zhào Shì) 1276–1278
 • Jingyan (景炎 Jǐngyán) 1276–1278
Zhaori.jpg
Kaisar Bing dari Song (宋帝昺) - Zhao Bing (赵昺 Zhào Bǐng) 1278–1279
 • Xiangxing (祥兴 Xiángxīng) 1278–1279