Gelar kebangsawanan Jawa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Gelar kebangsawanan)

Gelar kebangsawanan Jawa adalah gelar di depan nama satu orang karena orang tersebut adalah keturunan raja atau panembahan atau pangeran atau bupati atau sunan atau wali di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau yang diberikan di depan nama satu orang karena orang tersebut menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan Kerajaan Surakarta atau Kerajaan Yogyakarta atau Kadipaten Mangkunagaran atau Kadipaten Pakualaman atau pemerintah kolonial Hindia Belanda, atau yang diberikan di depan nama satu orang karena orang tersebut dipandang berjasa kepada Kerajaan Surakarta atau Kerajaan Yogyakarta atau Kadipaten Mangkunagaran atau Kadipaten Pakualaman atau pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Gelar kebangsawanan Jawa ini beririsan dengan gelar kebangsawanan Cirebon, gelar kebangsawanan Sunda, dan gelar kebangsawanan Madura, sehingga sepintas lalu terlihat sama walaupun ada perbedaan. Contoh persamaan di antara ketiganya adalah pemakaian gelar dasar Raden yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur disingkat R. sedangkan di Jawa Barat disingkat Rd.. Contoh perbedaannya adalah pewarisan gelar kebangsawanan di daerah Mataram bisa melalui garis keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan atau disebut juga sistem bilateral, sedangkan di daerah Priangan walaupun secara tradisional kekerabatannya menganut sistem bilateral tetapi pewarisan gelar kebangsawanannya lebih condong ke garis keturunan laki-laki atau disebut juga sistem patrilineal.

Dalam kerangka gelar kebangsawanan Jawa maka yang dimaksud raja di Pulau Jawa dan Pulau Madura yaitu Raja Mataram Hindu, Raja Majapahit, Raja Demak, Raja Pajang, Raja Mataram Islam, Raja Surakarta, Raja Yogyakarta, Raja Bangkalan, dan Raja Sumenep. Dalam kerangka yang sama pula maka yang dimaksud pangeran di Pulau Jawa dan Pulau Madura yaitu Pangeran Adipati Mangkunagara, Pangeran Adipati Pakualam, Panembahan Madura Barat (Bangkalan, Sampang dan Pamekasan) dan Panembahan Sumenep.

Seiring perjalanan sejarah, Kerajaan Mataram Islam yang satu terpecah menjadi empat negara yaitu Kerajaan Surakarta, Kerajaan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunagaran, dan Kadipaten Pakualaman. Surakarta dan Yogyakarta disebut kerajaan karena dipimpin oleh seorang raja. Dalam Bahasa Inggris, kerajaan adalah kingdom dan raja adalah king. Sedangkan Mangkunagaran dan Pakualaman disebut kadipaten karena dipimpin oleh seorang adipati. Dalam Bahasa Inggris, kadipaten adalah dukedom atau duchy dan adipati adalah duke. Ada pula yang berpendapat bahwa Mangkunagaran dan Pakualaman disebut kepangeranan karena dipimpin oleh seorang pangeran. Dalam Bahasa Inggris, kepangeranan adalah princedom atau principality dan pangeran adalah prince. Karena Mangkunagara dan Pakualam adalah nama orang, maka bentukan kata sifat daripadanya adalah dengan menambah akhiran -an sehingga menjadi Mangkunagaran dan Pakualaman.

Wilayah empat negara pecahan Kerajaan Mataram Islam itu disebut vorstenlanden, dari Bahasa Belanda yang berarti tanah pangeran. Sedangkan wilayah Pulau Jawa di luar vorstenlanden disebut gouvernement, dari Bahasa Belanda yang berarti pemerintah.

Pada dasarnya ada dua jenis bangsawan dalam tradisi Jawa, yaitu bangsawan keluarga raja dan bangsawan pejabat pemerintah. Konsep bahwa bangsawan adalah keluarga raja tercermin dari istilah dalam Bahasa Jawa untuk menyebut bangsawan yaitu priyayi yang berasal dari kata ‘para yayi’ yang berarti ‘para adik’ dimana adik yang dimaksud adalah adik raja, sehingga kata priyayi berarti para adik raja. Konsep ini meliputi pula kata Kyai yang berasal dari kata ‘ki yayi’ yang berarti ‘adik laki-laki’ yaitu adik laki-laki raja dan kata Nyai yang berasal dari kata ‘ni yayi’ yang berarti ‘adik perempuan’ yaitu adik perempuan raja. Bandingkan dengan kata ‘kaki’, ‘nini’, dan ‘rayi’ dalam Bahasa Sunda yang berarti kakek, nenek, dan adik. Sementara itu para pejabat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan raja dan kerajaan juga diberi status sama dengan keluarga raja, dengan konsep bahwa melayani raja sebuah kerajaan adalah melayani kepala keluarga sebuah keluarga besar. Di kemudian hari ada juga orang yang bukan keluarga raja dan bukan pejabat pemerintah tetapi karena dianggap berjasa besar kepada raja atau negara atau masyarakat, maka diberi status bangsawan yang juga disamakan dengan keluarga raja.

Maka secara umum ada tiga jenis gelar kebangsawanan Jawa berdasarkan latar belakang diperolehnya :

 1. Gelar keturunan, gelar ini diwariskan dari orangtua kepada anaknya secara automatic karena hak kelahiran.
 2. Gelar jabatan, gelar ini diberikan oleh Raja Surakarta atau Raja Yogyakarta atau Adipati Mangkunagara atau Adipati Pakualam atau pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada satu orang karena jabatan yang dipangku dalam pemerintahan.
 3. Gelar kehormatan, gelar ini diberikan oleh Raja Surakarta atau Raja Yogyakarta atau Adipati Mangkunagara atau Adipati Pakualam atau pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada satu orang karena jasa kepada negara atau masyarakat. Sedangkan Bangkalan dan Sumenep sudah tidak memiliki hak lagi memberikan anugerah gelar diluar garis keturunan dari Madura.

Walaupun demikian banyak terdapat gelar yang merupakan irisan antara jenis gelar yang satu dengan jenis gelar yang lain. Contoh : Kanjeng Gusti Pangeran Harya (K.G.P.H.) merupakan irisan antara gelar keturunan, gelar jabatan, dan gelar kehormatan. Sebagai gelar keturunan, gelar tersebut hanya bisa diberikan kepada seorang putra raja; sebagai gelar jabatan, gelar tersebut adalah gelar jabatan untuk lurah pangeran yaitu kepala para pangeran; dan sebagai gelar kehormatan, gelar tersebut hanya diberikan setelah penerima gelar mencapai usia yang dianggap dewasa.

Istilah yang Digunakan[sunting | sunting sumber]

Penguasa[sunting | sunting sumber]

Para penguasa Kerajaan Mataram Islam beberapa kali berganti gelar sebelum terjadi perpecahan kerajaan. Raja pertama (Senapati) memakai gelar panembahan, raja kedua (Hanyakrawati) memakai gelar susuhunan, raja keempat (Hanyakrakusuma) awalnya memakai gelar susuhunan tetapi kemudian berganti menjadi sultan, raja kelima (Amangkurat I) sampai perpecahan terjadi (Pakubuwana III) memakai gelar susuhunan. Pembagian Kerajaan Mataram Islam menjadi Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta mewariskan pula pembagian gelar raja-rajanya. Raja Surakarta memakai gelar susuhunan atau disingkat menjadi sunan sedangkan Raja Yogyakarta memakai gelar sultan. Oleh karena itu maka Kerajaan Surakarta disebut juga Kasunanan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta disebut juga Kasultanan Yogyakarta. Kata ganti orang ketiga tunggal untuk menyebut Sunan Surakarta adalah “Sahandap Dalem” yang dalam Bahasa Melayu berarti “ke bawah duli”, sedangkan kata ganti orang ketiga tunggal untuk menyebut Sultan Yogyakarta adalah “Ngarsa Dalem” yang dalam Bahasa Melayu berarti “ke hadapan duli”.

Penguasa Mangkunagaran dan penguasa Pakualaman adalah pangeran adipati yang secara teknis dua tingkat di bawah raja atau satu tingkat di bawah putra mahkota kerajaan. Karena para dua penguasa tersebut adalah pangeran adipati, maka secara singkat masing-masing bisa disebut dengan gelar pangeran atau adipati. Kata ganti orang ketiga tunggal untuk menyebut Adipati Mangkunagaran atau Adipati Pakualaman adalah “Sri Paduka”.

Gelar dan nama lengkap para penguasa tersebut tanpa menyebut urutan adalah :

 1. Kerajaan Surakarta
  1. Selain Sunan Pakubuwana X : Sahandap Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sunan Pakubuwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayiddin Panatagama Khalifatullah.
  2. Sunan Pakubuwana X : Sahandap Dalem Sampeyan Dalem ingkang Minulya saha ingkang Wicaksana Kangjeng Sunan Pakubuwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayiddin Panatagama Khalifatullah.
 2. Kerajaan Yogyakarta
  1. Tahun 1755 – 2015 : Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayiddin Panatagama Khalifatullah.
  2. Sejak tahun 2015 : Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubawana Suryaning Mataram Senapati ing Ngalaga Langgeng ing Bawana Langgeng Langgeng ing Tata Panatagama.
 3. Kadipaten Mangkunagaran
  1. Sebelum berusia 40 tahun menurut Kalender Jawa : Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Prabu Prangwadana.
  2. Sesudah berusia 40 tahun menurut Kalender Jawa : Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Mangkunagara Senapati ing Hayuda.
 4. Kadipaten Pakualaman
  1. Sebelum berusia 40 tahun menurut Kalender Jawa : Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Prabu Suryadilaga.
  2. Sesudah berusia 40 tahun menurut Kalender Jawa : Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Pakualam.

Istri Penguasa[sunting | sunting sumber]

Raja perempuan atau rani terakhir di Pulau Jawa adalah Suhita, Maharani Majapahit (1429 - 1447) yang mewarisi takhta Majapahit dari ayahnya yaitu Wikramawarddhana dan dia pun memerintah bersama dengan suaminya yaitu Bhra Hyang Parameswara Ratnapangkaja. Sejak kematian Suhita tidak ada lagi perempuan di Pulau Jawa yang mewarisi takhta kerajaan dari orangtuanya.

Tradisi Jawa mengakui legalitas poligini dimana satu laki-laki bisa memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan dengan jumlah istri tidak dibatasi berapa orang. Pada zaman dahulu praktik poligini ini umum dilakukan oleh para penguasa regional (raja atau pangeran), penguasa lokal (bupati atau wadana), ataupun keturunannya. Di antara banyak istri para penguasa tersebut, ada satu sampai empat orang yang mendapat kedudukan istimewa sebagai istri utama yang berhak untuk mendampingi suami pada upacara kenegaraan dan anak laki-laki yang lahir daripadanya berhak menjadi pewaris jabatan suami. Istri atau istri-istri utama ini disebut garwa prameswari atau garwa padmi atau garwa ngajeng, atau dalam Bahasa Indonesia disebut istri permaisuri. Seorang istri permaisuri umumnya harus berasal dari keluarga bangsawan tinggi atau keturunan penguasa pada masa-masa sebelumnya, walaupun bisa juga berasal dari keluarga bangsawan rendah atau bahkan keturunan rakyat biasa. Sedangkan istri atau istri-istri lain lebih bertanggungjawab dalam hal internal kehidupan pribadi suami. Istri atau istri-istri lain ini disebut garwa ampeyan atau garwa ampil atau garwa wingking atau garwa paminggir atau garwa pangrembe atau garwa panumping, atau dalam Bahasa Indonesia disebut istri selir. Seorang istri selir umumnya berasal dari keluarga bangsawan rendah atau keturunan rakyat biasa. Karena kebiasaan poligini semakin hilang di antara keluarga raja, keluarga adipati, dan masyarakat Jawa secara umum maka di masa depan gelar-gelar yang berhubungan dengan istri selir atau keturunannya akan punah.

Keturunan[sunting | sunting sumber]

Tradisi Jawa mengenal istilah-istilah untuk menyebut keturunan hingga beberapa generasi ke bawah. Dalam praktiknya istilah ini juga diterapkan untuk menyebut nenek moyang hingga beberapa generasi ke atas dengan hitungan yang sama. Dalam dokumen resmi maupun tidak resmi, kata “grad” yang adalah serapan dari Bahasa Belanda juga digunakan dalam Bahasa Jawa untuk menyebut keturunan. Konsep keturunan ini perlu dipahami dalam kaitan dengan gelar keturunan.

Istilah untuk keturunan dalam tradisi Jawa yaitu :

 1. Keturunan pertama disebut anak (bahasa Jawa Krama : putra), dalam bahasa Indonesia disebut anak.
 2. Keturunan kedua disebut putu (bahasa Jawa Krama : wayah), dalam bahasa Indonesia disebut cucu.
 3. Keturunan ketiga disebut buyut, dalam bahasa Indonesia disebut cicit.
 4. Keturunan keempat disebut canggah, dalam bahasa Indonesia disebut piut.
 5. Keturunan kelima disebut warèng, dalam bahasa Indonesia disebut anggas.
 6. Keturunan keenam disebut udeg-udeg.
 7. Keturunan ketujuh disebut gantung siwur.
 8. Keturunan kedelapan disebut gropak sénthé.
 9. Keturunan kesembilan disebut debog bosok.
 10. Keturunan kesepuluh disebut galih asem.

Catatan : Kata putra dalam Bahasa Jawa Krama bisa bermakna ganda tergantung konteks kalimat, arti pertama adalah anak dan arti kedua adalah anak laki-laki. Jika kata putra digunakan dalam arti anak, maka anak laki-laki disebut putra kakung dan anak perempuan disebut putra pawestri. Jika kata putra digunakan dalam arti anak laki-laki maka anak perempuan disebut putri. Makna kedua ini yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia.

Gelar Lama[sunting | sunting sumber]

 • Gelar lama untuk raja: Prabu.
 • Gelar lama untuk laki-laki: Bagus, Harya, Jaka, Kenthol, Panji, dan Raden.
 • Gelar lama untuk perempuan: Dewi, Rara, dan Ratna.

Gelar Baru[sunting | sunting sumber]

 • Gelar baru untuk raja: Panembahan, Sultan, dan Sunan.
 • Gelar baru untuk laki-laki: Ki, Kyai, Mas, dan Pangeran.
 • Gelar baru untuk perempuan: Ajeng, Ayu, Bok, Nyi, Nyai, Nganten, Putri, dan Ratu.

Gelar Lain[sunting | sunting sumber]

 • Gelar untuk bangsawan tinggi: Bendara, Gusti, dan Kangjeng.
 • Gelar untuk pejabat: Adipati, Demang, Ngabehi, Riya, Rongga, Tumenggung, dan Wadana.

Persamaan Gelar[sunting | sunting sumber]

Susuhunan sinonim dengan Sunan.

Catatan : Walaupun Nyai adalah padanan perempuan untuk Kyai sedangkan Nyi adalah padanan perempuan untuk Ki, tetapi seringkali dalam pemakaian sehari-hari kata Nyai dan kata Nyi saling dipertukarkan.

Ejaan Gelar[sunting | sunting sumber]

Perbedaan cara menulis dan cara membaca antara Bahasa Jawa dalam Aksara Jawa dengan Bahasa Jawa dalam Aksara Latin mengakibatkan variasi cara menulis gelar atau jabatan :

 • Ajeng ditulis sebagai Hajeng.
 • Ayu ditulis sebagai Hayu.
 • Bok dibaca sebagai mBok.
 • Bandara dibaca sebagai Bendara atau Bendoro.
 • Harya dibaca sebagai Haryo atau Arya atau Aryo.
 • Jaka dibaca sebagai Joko.
 • Kaliwon dibaca sebagai Keliwon atau Kliwon.
 • Kangjeng dibaca sebagai Kanjeng.
 • Kyai ditulis sebagai Kyahi.
 • Nyai ditulis sebagai Nyahi.
 • Rara dibaca sebagai Roro.
 • Riya dibaca sebagai Riyo.
 • Rongga dibaca sebagai Rangga atau Ronggo.
 • Wadana dibaca sebagai Wedana atau Wedono.

Singkatan Gelar[sunting | sunting sumber]

Akibat semakin panjangnya gelar maka dalam Aksara Jawa dan Aksara Latin muncul singkatan untuk setiap kata gelar, tetapi tidak semua gelar mempunyai singkatan. Karena pendeknya maka kata gelar Ki dan Nyi jarang disingkat. Artikel ini menggunakan singkatan gelar yang umum digunakan (e.g. B. singkatan dari kata Bandara) kecuali jika menimbulkan lebih dari satu makna (e.g. P. singkatan dari kata Panji atau Pangeran atau Panembahan atau Putri). Penulisan singkatan dalam artikel ini mengikuti tradisi Ejaan van Ophuijsen dan Ejaan Soewandi yang memperlakukan gelar sama dengan nama dimana singkatan adalah huruf besar huruf pertama diikuti tanda baca titik atau huruf besar huruf pertama diikuti huruf kecil sebagai pembeda diikuti tanda baca titik.

Kata gelar dan singkatannya yaitu :

 • Adipati disingkat Ad.
 • Ajeng disingkat A.
 • Ayu disingkat Ay.
 • Bandara disingkat B.
 • Bekel disingkat Bl.
 • Bok disingkat Bk.
 • Demang disingkat D.
 • Gusti disingkat G.
 • Harya disingkat H.
 • Jajar disingkat J.
 • Jaka disingkat Jk.
 • Kangjeng disingkat K.
 • Kyai disingkat Ky.
 • Mas disingkat M.
 • Ngabehi disingkat Ng.
 • Nganten disingkat Ngt.
 • Nyai disingkat Ny.
 • Nyi disingkat N.
 • Panji disingkat Pj.
 • Pangeran disingkat P.
 • Panembahan disingkat Pn.
 • Putri disingkat Pt.
 • Raden disingkat R.
 • Rara disingkat Rr.
 • Ratu disingkat Rt.
 • Riya disingkat Ry.
 • Rongga disingkat Rg.
 • Tumenggung disingkat T.
 • Wadana disingkat W.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Tradisi Jawa biasa menyebut nama seseorang dengan didahului awalan atau sebutan yang disesuaikan dengan status sosial (e.g. pada zaman dahulu Kyai Anu, Nyai Anu, Ki Anu, Nyi Anu) atau hubungan kekerabatan dalam keluarga (e.g. pada zaman sekarang Pakdhe Anu, Budhe Anu, Mas Anu, Bak Anu). Bersamaan dengan kebiasaan ini berkembang pula gelar kebangsawanan yang selalu diletakkan di depan nama, dari yang sederhana hanya satu kata (e.g. Harya / Haryo / Arya / Aryo) hingga akhirnya menjadi rumit mencapai maksimal enam kata (i.e. Kangjeng Raden Mas Riya Harya Panji). Karena kebiasaan ini pula, maka ada juga padanan gelar bagi rakyat biasa (e.g. Mas adalah sebutan dasar untuk keturunan rakyat biasa, sedangkan Raden adalah gelar dasar untuk keturunan bangsawan).

Setelah dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu setelah disunat atau sekira usia 15 tahun atau sesaat sebelum menikah biasanya para putra raja dilantik menjadi pangeran untuk memegang jabatan tertentu di kerajaan. Namun di kemudian hari bukan hanya putra raja yang dilantik menjadi pangeran. Atas kehendak pribadi raja, maka keturunan dekat raja, keturunan jauh raja, bahkan rakyat biasa dapat diberi gelar pangeran.

Ada empat jenis pangeran berdasarkan variasi dekat jauhnya hubungan keluarga dengan raja, yaitu :

 1. Pangeran putra, yaitu status pangeran untuk para putra raja.
 2. Pangeran wayah, yaitu status pangeran untuk para cucu raja.
 3. Pangeran santana, yaitu status pangeran untuk para cicit raja, piut raja, anggas raja, dan menantu raja.
 4. Pangeran sengkan, yaitu status pangeran untuk para keturunan jauh raja atau rakyat biasa.

Perpecahan dalam Kerajaan Mataram Islam menghasilkan dua jenis status untuk pangeran berdaulat, yaitu :

 1. Pangeran miji, yaitu status pangeran berdaulat yang dalam banyak hal penting masih tunduk kepada kerajaan induknya (e.g. tidak bisa menjatuhkan hukuman mati dan tidak bisa melantik pangeran berdaulat tanpa sepengetahuan kerajaan induk). Pangeran Adipati Mangkunagara adalah pangeran miji dalam Kerajaan Surakarta sejak disepakatinya perdamaian antara Nicolaas Hartingh sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, R.Ad. Danureja I sebagai perdana menteri Kerajaan Yogyakarta, dan Mangkunagara I sebagai pemimpin pemberontakan pada tanggal 17 Maret 1757 sampai ditandatanganinya kontrak politik antara Mangkunagara VI sebagai Adipati Mangkunagaran dan Louis Thomas Hora Siccama sebagai Residen Surakarta pada tanggal 4 November 1896.
 2. Pangeran mardika, yaitu status pangeran berdaulat yang dalam banyak hal penting sudah bebas dari kerajaan induknya (e.g. bisa menjatuhkan hukuman mati dan bisa melantik pangeran berdaulat tanpa sepengetahuan kerajaan induk). Pangeran Adipati Mangkunagara adalah pangeran mardika dari Kerajaan Surakarta sejak ditandatanganinya kontrak politik antara Mangkunagara VI sebagai Adipati Mangkunagaran dan Louis Thomas Hora Siccama sebagai Residen Surakarta pada tanggal 4 November 1896 yang kemudian diteguhkan oleh Carel Herman Aart van der Wijck sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 13 November 1896.

Sejak tanggal 4 November 1896 itulah Pangeran Adipati Mangkunagara menjadi pangeran mardika dari Kerajaan Surakarta sekaligus menjadi pangeran miji dalam pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbeda dengan Pangeran Adipati Pakualam yang sejak berdaulat pada tanggal 17 Maret 1813 menjadi pangeran mardika dari Kerajaan Yogyakarta sekaligus menjadi pangeran miji dalam pemerintah kolonial Hindia Inggris yang kemudian menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Perubahan gelar akibat usia atau status pernikahan juga berlaku untuk keturunan jauh raja. Gelar Raden Bagus (R.Bg.) seorang laki-laki akan berubah menjadi Raden (R.) jika dia dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu sekira usia 15 tahun atau sudah menikah. Gelar Raden Rara (R.Rr.) seorang perempuan akan berubah menjadi Raden Nganten (R.Ngt.) jika dia sudah menikah. Di beberapa daerah gelar Raden Nganten (R.Ngt.) hanya diperuntukkan bagi seorang Raden Rara (R.Rr.) yang baru menikah, sedangkan jika pernikahannya sudah lama berlalu atau sudah melahirkan anak maka gelarnya berubah menjadi Raden (R.). Namun hal seperti ini hanya pengecualian lokal karena secara umum tradisi Jawa membedakan gelar atau sebutan antara laki-laki dengan perempuan.

Nama diri seorang perempuan dipakai hanya selama perempuan tersebut belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah maka nama yang dipakai adalah nama suaminya dengan gelar perempuan sebagai pembeda. Contoh : Seorang perempuan bernama Tina menikah dengan seorang laki-laki bernama Budi, maka Tina disebut Ibu Budi atau Bu Budi sedangkan Budi disebut Bapak Budi atau Pak Budi. Tradisi ini berlaku juga dalam konteks gelar kebangsawanan Jawa. Seorang perempuan yang sudah menikah bukan hanya memakai nama suaminya tetapi juga gelar suaminya, dengan catatan bahwa perempuan tersebut berstatus sebagai istri permaisuri yang dipandang setara atau pantas untuk memakai nama suaminya dan gelar jabatan suaminya atau gelar kehormatan suaminya. Gelar jabatan atau gelar kehormatan pihak suami boleh dipakai pihak istri hanya jika nama suami juga dipakai. Contoh : Raden Ajeng Kartini (R.A. Kartini) menikah dengan Raden Mas Adipati Harya Singgih Jayaadiningrat (R.M.Ad.H. Singgih Jayaadiningrat), maka gelarnya dan atau namanya berubah menjadi Raden Ayu Jayaadiningrat atau Raden Ayu Adipati Harya Jayaadiningrat atau Raden Ayu Kartini atau Raden Ayu Kartini Jayaadiningrat atau Raden Ayu Adipati Harya Kartini Jayaadiningrat.

Usaha standarisasi gelar pertama kali dilakukan oleh Panembahan Senapati yang menentukan bahwa gelar Raden (R.) hanya diperuntukkan bagi keturunan raja. Sunan Amangkurat IV sebagimana dikutip dalam Angger Awisan dari Sunan Pakubuwana IV menentukan bahwa piut raja yang bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) hanya piut raja yang adalah cucu atau cicit pangeran, sedangkan piut raja yang bukan cucu atau cicit pangeran hanya memakai gelar Raden Bagus (R.Bg.) atau Raden Rara (R.Rr.). Peraturan ini diubah pada tahun 1852 oleh Sunan Pakubuwana VII sehingga semua piut raja dan semua cicit Adipati Mangkunagara bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.).

Sunan Pakubuwana IV (1788 - 1820) memberikan gelar Kangjeng (K.) kepada R.Ad. Sasradiningrat II (1812 - 1846) yang menjabat sebagai patih kerajaan, maka sejak saat itu gelar patih kerajaan yang semula adalah Raden Adipati (R.Ad.) berubah menjadi Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.). Perubahan gelar patih kerajaan ini diikuti pula oleh Kerajaan Yogyakarta sehingga patihnya pun memiliki gelar Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.).

Kerajaan Yogyakarta mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 18 tahun 1927 yang menentukan bahwa semua piut raja bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.). Peraturan ini sempat dibahas dalam surat kabar Kajawen tanggal 27 September 1930 yang membandingkan bahwa gelar Raden (R.) di Kerajaan Surakarta berhenti sampai di anggas raja sesuai peraturan tradisional dalam Serat Raja Kapakapa sedangkan gelar Raden (R.) di Kerajaan Yogyakarta bisa diwariskan tanpa henti asalkan masih keturunan raja.

Kadipaten Mangkunagaran mengeluarkan peraturan nomor 5 tanggal 15 Oktober 1935 yang menentukan bahwa semua piut adipati bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.). Peraturan ini diperkuat oleh Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 31 tanggal 30 September 1936 dalam Lembaran Negara nomor 13711 yang menentukan bahwa gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) dibatasi sampai piut Raja Surakarta, Raja Yogyakarta, Adipati Mangkunagara, dan Adipati Pakualam. Dekrit ini membatalkan Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 1840/AI tanggal 9 Agustus 1929 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 12082 mengenai pewarisan gelar Raden (R.) di Pulau Jawa dan Pulau Madura, dan Surat Sekretaris Negara Hindia Belanda nomor 1856/AI tanggal 18 Agustus 1930 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 12375 mengenai gelar Harya (H.) dan Panji (Pj.) untuk bangsawan Madura.

Di kemudian hari peraturan yang berbeda-beda dari instansi yang berbeda-beda pula ini menimbulkan perdebatan bahkan pertikaian karena Kerajaan Surakarta berpandangan bahwa Raja Surakarta satu tingkat lebih tinggi daripada Adipati Mangkunagara dan Adipati Pakualam. Oleh karena itu jika piut Adipati Mangkunagara dan Adipati Pakualam bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) maka sudah seharusnya anggas Raja Surakarta bisa memakai gelar yang sama. Maka pada tanggal 25 Januari 1938 Sunan Pakubuwana X melalui patih kerajaan yaitu K.P.H.Ad. Jayanagara dalam peraturan nomor 1C/4/I yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 3 tanggal 1 Februari 1938 menetapkan bahwa semua anggas raja bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.).

Secara teknis perubahan gelar ini terjadi dengan sendirinya pada saat peraturan terbaru ditetapkan. Tetapi secara administrasi perubahan gelar harus dimohonkan kepada pejabat yang berwenang. Maka kepatihan Kerajaan Surakarta menetapkan peraturan nomor 3 C/3/II tanggal 19 Februari 1938 yang menentukan bahwa proses permohonan gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) mengikuti peraturan nomor 35C/1/I tanggal 12 Agustus 1931 yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 16 tanggal 15 Agustus 1931 yang berlaku untuk proses permohonan gelar Raden (R.) atau Raden Rara (R.Rr.).

Tinggi rendahnya status seorang bangsawan ditentukan dari kata kunci gelar, bukan berdasarkan panjang atau pendeknya gelar. Kata kunci urutan keturunan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah adalah Gusti (G.), Bandara (B.), Raden (R.), dan Mas (M.). Selain berdasarkan urutan keturunan, pangkat dalam jabatan pemerintah juga menentukan pangkat bangsawan. Contoh : pangkat seorang Tumenggung (T.) lebih tinggi daripada seorang Ngabehi (Ng.) dan pangkat seorang Ngabehi (Ng.) lebih tinggi daripada seorang Rongga (Rg.).

Kombinasi Gelar[sunting | sunting sumber]

Urutan Kata Gelar[sunting | sunting sumber]

Pada gelar yang terdiri dari lebih dari satu kata maka urutan kata gelar perlu diperhatikan untuk mengetahui dengan tepat status penyandang gelar karena kata gelar yang terbalik atau tertukar akan mengubah sebagian makna gelar. Contoh : Kangjeng Raden Mas Harya Tumenggung (K.R.M.H.T.) adalah gelar bupati riya hinggil untuk cucu, cicit, piut, dan anggas Raja Surakarta atau putra, cucu, cicit, dan piut Adipati Mangkunagara; sedangkan Kangjeng Raden Mas Tumenggung Harya (K.R.M.T.H.) adalah gelar bupati sepuh untuk cucu Raja Surakarta atau putra Adipati Mangkunagara.

Kombinasi Gelar Keturunan dan Gelar Jabatan[sunting | sunting sumber]

Sebelum sekitar tahun 1940 berlaku peraturan lama yang menentukan bahwa bahwa gelar keturunan tidak bisa langsung dirangkap dengan gelar jabatan, walaupun ada juga kejadian dimana gelar keturunan langsung dirangkap dengan gelar jabatan. Atau dengan kata lain, seorang bangsawan wajib melepas sebagian gelar keturunan jika ditunjuk untuk menjabat sebagai petugas kerajaan dengan gelar jabatan. Cucu, cicit, atau piut Raja Surakarta, Raja Yogyakarta, Adipati Mangkunagara, atau Adipati Pakualam yang bergelar Raden Mas (R.M.) wajib melepas kata gelar Mas (M.) jika menjadi pejabat pemerintahan untuk kemudian diganti dengan kata gelar jabatan. Contoh : Seorang cucu Sunan Surakarta dengan gelar Raden Mas Harya (R.M.H.) yang menjabat sebagai bupati anom gelarnya tetap Raden Mas Harya (R.M.H.); sedangkan seorang cucu Sultan Yogyakarta dengan gelar Raden Mas (R.M.) yang menjabat sebagai bupati anom gelarnya berubah menjadi Raden Tumenggung (R.T.).

Peraturan lama tersebut diubah sekitar tahun 1940 oleh Sunan Pakubuwono XI yang berlaku di Kerajaan Surakarta dan diikuti oleh Kadipaten Mangkunagaran serta Kadipaten Pakualaman sehingga berlaku peraturan baru yang menentukan bahwa gelar keturunan bisa langsung dirangkap dengan gelar jabatan. Atau dengan kata lain, seorang bangsawan diperbolehkan merangkap sebagian besar atau seluruh gelar keturunan dengan gelar jabatan. Sementara di Kerajaan Yogyakarta tetap berlaku peraturan lama bahwa gelar keturunan tidak bisa langsung dirangkap dengan gelar jabatan. Contoh : Seorang cucu Sunan Surakarta dengan gelar Raden Mas Harya (R.M.H.) yang menjabat sebagai bupati sepuh gelarnya berubah menjadi Kangjeng Raden Mas Tumenggung Harya (K.R.M.T.H.); sedangkan seorang cucu Sultan Yogyakarta dengan gelar Raden Mas (R.M.) yang menjabat sebagai bupati sepuh gelarnya berubah menjadi Kangjeng Raden Tumenggung (K.R.T.).

Kombinasi Gelar Keturunan dan Gelar Keturunan[sunting | sunting sumber]

Pernikahan antara laki-laki bangsawan dengan perempuan bangsawan bisa menghasilkan kombinasi gelar pada anak-anaknya. Jika hal ini terjadi maka anak-anak mendapat gelar tertinggi yang bisa didapat dari bapak digabung dengan gelar tertinggi yang bisa didapat dari ibu. Contoh : Jika seorang laki-laki putra Bupati Sumenep dengan gelar Raden Panji (R.Pj.) menikah dengan seorang perempuan piut Sunan Surakarta dengan gelar Raden Ajeng (R.A.), maka anak laki-laki yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki gelar keturunan Raden Mas Panji (R.M.Pj.).

Gelar Keturunan[sunting | sunting sumber]

Peraturan mengenai gelar keturunan mengalami beberapa kali perubahan sejak sebelum pecahnya Kerajaan Mataram Islam sampai awal abad keduapuluh. Setelah perpecahan pun masing-masing kerajaan dan kadipaten menetapkan peraturan yang berbeda perincian mengenai gelar keturunan, sehingga untuk menilai status seseorang berdasarkan gelar keturunannya perlu dilihat latar belakang orang tersebut apakah dari keluarga Raja Surakarta atau Raja Yogyakarta atau Adipati Mangkunagaran atau Adipati Pakualaman atau daerah luar vorstenlanden. Peraturan mengenai gelar keturunan Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta berlaku surut, sehingga berlaku juga untuk keturunan Raja Mataram Islam di Kota Gede, Plered, dan Kartasura, keturunan Raja Pajang, keturunan Raja Demak, dan keturunan Raja Majapahit.

Gelar Keturunan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

Sunan Amangkurat IV sebagimana dikutip dalam Angger Awisan dari Sunan Pakubuwana IV menentukan peraturan mengenai gelar bagi keturunan raja, patih, bupati, kaliwon, panewu, dan mantri. Gelar keturunan raja dipengaruhi oleh jarak keturunan dari raja dan jarak keturunan dari pangeran. Sedangkan gelar keturunan patih, bupati, kaliwon, panewu, dan mantri yang berasal dari keturunan rakyat biasa dipengaruhi oleh status kebangsawanan ibunya yaitu istri para pejabat tersebut.

Gelar Keturunan Raja untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Mas Gusti (R.M.G.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra raja dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas (B.R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra raja dari istri selir dan putra pangeran putra dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas Panji (B.R.M.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra bukan sulung pangeran putra dari istri permaisuri dan putra bukan sulung pangeran wayah dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas Harya (B.R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra sulung pangeran wayah dari istri permaisuri.
 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra pangeran putra dari istri selir, cicit raja, dan piut raja yang adalah cucu pangeran.
 • Raden Mas Harya (R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra sulung pangeran putra dari istri selir.
 • Raden Mas Panji (R.M.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra bukan sulung pangeran putra dari istri selir, putra pangeran wayah dari istri selir, dan cicit raja yang bukan putra pangeran wayah.
 • Raden Panji (R.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk piut raja yang adalah cucu pangeran.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk piut raja yang bukan cucu pangeran dan anggas raja yang adalah piut pangeran.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk piut raja yang bukan cucu pangeran, anggas raja, dan gelar naik untuk udeg-udeg raja.
 • Mas Bagus (M.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk anggas raja yang bukan piut pangeran.
 • Mas (M.) adalah gelar setelah dewasa untuk udeg-udeg dan gantung siwur raja.
 • Bagus (Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk gantung siwur dan gropak senthe raja.
 • Si adalah sebutan sebelum dewasa untuk debog bosok raja dan keturunan seterusnya.
 • Ki adalah sebutan setelah dewasa untuk debog bosok raja dan keturunan seterusnya.
 • Kyai (Ky.) adalah varian sebutan setelah dewasa untuk debog bosok raja dan keturunan seterusnya.
 • Ki Mas adalah sebutan naik untuk Ki.
 • Kyai Mas (Ky.M.) adalah sebutan naik untuk Kyai (Ky.).

Gelar Keturunan Raja untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Ayu (G.R.Ay.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri raja dari istri permaisuri dan gelar setelah menikah untuk putri bukan sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Ajeng (B.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri raja dari istri selir dan putri pangeran putra dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri pangeran putra dari istri permaisuri dan putri pangeran putra dari istri selir yang menikah dengan pangeran.
 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri pangeran putra dari istri selir, cicit raja, dan piut raja yang adalah cucu pangeran.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri pangeran putra dari istri selir, cicit raja, dan piut raja yang adalah cucu pangeran.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk piut raja yang bukan cucu pangeran.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk piut raja yang bukan cucu pangeran, anggas raja, dan gelar naik untuk udeg-udeg raja.
 • Mas Rara (M.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk anggas raja yang bukan piut pangeran dan udeg-udeg raja.
 • Mas Nganten (M.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk udeg-udeg dan gropak senthe raja.
 • Bok Rara (Bk.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk gantung siwur dan gropak senthe raja.
 • Bok Mas (Bk.M.) adalah gelar setelah menikah untuk gantung siwur raja dan gelar naik untuk Mas Nganten (M.Ngt.) gropak senthe raja.
 • Mas Ajeng (M.A.) adalah gelar naik untuk Bok Rara (Bk.Rr.).
 • Mas Ayu (M.Ay.) adalah gelar naik untuk Bok Mas (Bk.M.).
 • Si adalah sebutan sebelum menikah untuk debog bosok raja dan keturunan seterusnya.
 • Nyi adalah sebutan setelah menikah untuk debog bosok raja dan keturunan seterusnya.
 • Nyai (Ny.) adalah varian sebutan setelah menikah untuk debog bosok raja dan keturunan seterusnya.
 • Nyi Ajeng adalah sebutan naik untuk Nyi.
 • Nyai Mas (Ny.M.) adalah sebutan naik untuk Nyai (Ny.).

Gelar Keturunan Patih untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk putra patih dari istri yang adalah putri, cucu, atau cicit raja; dan cucu patih dari menantu yang adalah istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas Harya (B.R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra patih dari istri yang adalah putri raja.
 • Raden Mas Panji (R.M.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra patih dari istri yang adalah cucu atau cicit raja.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra patih dari istri keturunan rakyat biasa dan cucu patih dari menantu yang adalah istri selir.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra patih dari istri keturunan rakyat biasa setelah dewasa dan cucu patih dari menantu yang adalah istri selir.
 • Raden Panji (R.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk cucu patih dari menantu yang adalah istri permaisuri.

Gelar Keturunan Patih untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri patih dari istri yang adalah putri, cucu, atau cicit raja dan cucu patih dari menantu yang adalah istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri patih dari istri yang adalah putri raja.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri patih dari istri yang adalah cucu atau cicit raja, putri patih dari istri keturunan rakyat biasa yang menikah dengan pangeran atau bupati, dan cucu patih dari menantu yang adalah istri permaisuri.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri patih dari istri keturunan rakyat biasa dan cucu patih dari menantu yang adalah istri selir.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk putri patih dari istri keturunan rakyat biasa dan cucu patih dari menantu yang adalah istri selir.

Gelar Keturunan Bupati untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk putra bupati dari istri yang adalah putri, cucu, cicit, atau piut raja.
 • Raden Mas Panji (R.M.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra bupati cicit atau piut raja dari istri yang adalah putri raja.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra bupati dari istri keturunan rakyat biasa.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra bupati dari istri keturunan rakyat biasa.

Gelar Keturunan Bupati untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri bupati dari istri yang adalah putri, cucu, cicit, atau piut raja.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri bupati dari istri yang adalah putri, cucu, cicit, atau piut raja.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri bupati dari istri keturunan rakyat biasa.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk putri bupati dari istri keturunan rakyat biasa.

Gelar Keturunan Kaliwon untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk putra kaliwon cucu atau cicit raja dari istri yang juga cucu atau cicit raja dan putra kaliwon rakyat biasa dari istri yang adalah putri pangeran.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra kaliwon dari istri keturunan rakyat biasa.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra kaliwon dari istri keturunan rakyat biasa.

Gelar Keturunan Kaliwon untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri kaliwon cucu atau cicit raja dari istri yang juga cucu atau cicit raja dan putri kaliwon rakyat biasa dari istri yang adalah putri pangeran.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri kaliwon cucu atau cicit raja dari istri yang juga cucu atau cicit raja, putri kaliwon rakyat biasa dari istri yang adalah putri pangeran, dan gelar naik untuk putri kaliwon rakyat biasa dari istri yang adalah putri riya atau panji.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri kaliwon dari istri keturunan rakyat biasa.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk putri kaliwon dari istri keturunan rakyat biasa.

Gelar Keturunan Panewu dan Mantri untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk putra panewu dan mantri dari istri yang adalah putri pangeran.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra panewu dan mantri dari istri yang adalah putri riya atau panji.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra panewu dan mantri dari dari istri yang adalah putri riya atau panji.
 • Mas Bagus (M.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra panewu dan mantri keturunan rakyat biasa dari istri yang juga keturunan rakyat biasa.
 • Mas (M.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra panewu dan mantri keturunan rakyat biasa dari istri yang juga keturunan rakyat biasa.

Gelar Keturunan Panewu dan Mantri untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Amangkurat IV[sunting | sunting sumber]

 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri panewu dan mantri dari istri yang adalah putri pangeran.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri panewu dan mantri dari istri yang adalah putri pangeran.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri panewu dan mantri dari istri yang adalah putri riya atau panji.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk putri panewu dan mantri dari istri yang adalah putri riya atau panji.
 • Mas Rara (M.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri panewu dan mantri keturunan rakyat biasa dari istri yang juga keturunan rakyat biasa.
 • Mas Nganten (M.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk putri panewu dan mantri keturunan rakyat biasa dari istri yang juga keturunan rakyat biasa.

Gelar Lama Keturunan Terkait Jabatan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk cucu raja yang menjabat sebagai wadana, kaliwon, panewu, mantri, atau lurah; dan cicit raja yang menjabat sebagai wadana atau kaliwon.
 • Raden (R.) adalah gelar untuk cicit, piut, dan anggas raja yang menjabat sebagai panewu atau mantri; cicit dan piut raja atau putra, cucu, dan cicit patih atau putra bupati yang menjabat sebagai lurah; dan cicit dan piut raja yang menjabat sebagai jajar.
 • Ki Raden adalah gelar untuk anggas raja yang menjabat sebagai lurah atau jajar.
 • Mas (M.) adalah gelar untuk rakyat biasa yang menjabat sebagai panewu atau mantri; dan udeg-udeg raja, piut patih, cucu bupati, dan putra kaliwon yang menjabat sebagai lurah.
 • Ki Mas adalah gelar untuk anggas patih, cicit bupati, cucu kaliwon, dan putra panewu atau mantri yang menjabat sebagai lurah; dan putra panewu atau mantri yang menjabat sebagai jajar.
 • Ki adalah gelar untuk rakyat biasa yang menjabat sebagai lurah; dan putra lurah, putra bekel, dan putra jajar yang menjabat sebagai jajar.

Gelar Keturunan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Pakubuwana IV[sunting | sunting sumber]

Sunan Pakubuwana IV melakukan pengaturan gelar keturunan sebagaimana dituliskan dalam Serat Mahapurawa.

Gelar Keturunan Raja untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Pakubuwana IV[sunting | sunting sumber]

 • Bandara Raden Mas (B.R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra raja dan cucu raja.
 • Raden Mas Harya (R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk cucu raja dari istri permaisuri putra raja dan cucu raja yang menjabat sebagai bupati.
 • Raden Mas Panji (R.M.Pj.) adalah gelar setelah dewasa untuk cucu raja dari istri selir putra raja.
 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk cicit raja dan piut raja yang adalah cucu pangeran wayah.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk piut raja yang bukan cucu pangeran wayah dan anggas raja sebelum dewasa, serta gantung siwur raja yang bapaknya menjabat sebagai bupati dan gropak senthe raja yang kakeknya menjabat sebagai bupati.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk piut raja yang bukan cucu pangeran wayah dan anggas raja setelah dewasa, udeg-udeg raja yang menikah dengan cucu raja, udeg-udeg raja yang menjabat sebagai bupati, serta gantung siwur raja yang bapaknya menjabat sebagai bupati dan gropak senthe raja yang kakeknya menjabat sebagai bupati.
 • Mas Bagus (M.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk udeg-udeg dan debog bosok raja yang buyutnya menjabat sebagai bupati.
 • Mas (M.) adalah gelar setelah dewasa untuk udeg-udeg dan debog bosok raja yang buyutnya menjabat sebagai bupati.
 • Bagus (Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk gantung siwur raja.
 • Bagus Kenthol (Bg.Kt.) adalah gelar setelah dewasa untuk gantung siwur raja.

Gelar Keturunan Raja untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta Berdasarkan Peraturan Sunan Pakubuwana IV[sunting | sunting sumber]

 • Bandara Raden Ajeng (B.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri dan cucu raja.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri dan cucu raja.
 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk cicit dan piut raja yang adalah cucu pangeran wayah.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk cicit dan piut raja yang adalah cucu pangeran wayah, serta anggas raja dan udeg-udeg raja yang menjadi istri selir raja.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk anggas raja, gantung siwur raja yang bapaknya menjabat sebagai bupati, dan gropak senthe raja yang kakeknya menjabat sebagai bupati.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk anggas raja, udeg-udeg raja yang menjadi istri selir putra raja, udeg-udeg raja yang menjadi istri permaisuri cucu raja atau cicit raja atau piut raja, udeg-udeg raja yang suaminya menjabat sebagai bupati, gantung siwur raja yang bapaknya menjabat sebagai bupati, dan gropak senthe raja yang kakeknya menjabat sebagai bupati.
 • Raden (R.) adalah gelar untuk udeg-udeg raja yang menjadi abdi dalem manggung atau menjadi istri permaisuri putra raja.
 • Mas Rara (M.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk udeg-udeg raja dan debog bosok raja yang buyutnya menjabat sebagai bupati.
 • Mas Nganten (M.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk udeg-udeg raja dan debog bosok raja yang buyutnya menjabat sebagai bupati.
 • Mas Ayu (M.Ay.) adalah gelar untuk udeg-udeg raja yang menjadi istri selir cucu raja.
 • Mas Ajeng (M.A.) adalah gelar untuk udeg-udeg raja yang menjadi istri selir cicit raja.
 • Bok Ajeng (Bk.A.) adalah gelar untuk udeg-udeg raja yang menjadi istri selir piut raja.
 • Bok Rara (Bk.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk gantung siwur raja.
 • Bok Mas (Bk.M.) adalah gelar setelah menikah untuk gantung siwur raja.

Gelar Baru Keturunan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

Ketetapan Kerajaan nomor 1C/4/I tanggal 25 Januari 1938 yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 3 tanggal 1 Februari 1938 menentukan bahwa gelar Raden Bagus (R.Bg.) atau Raden (R.) dan Raden Rara (R.Rr) atau Raden Nganten (R.Ngt.) dimulai dari udeg-udeg raja sampai keturunan seterusnya tanpa batas melalui garis keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan.

Gelar Baru Keturunan Raja untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Mas (G.R.M.) adalah gelar untuk putra raja dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas (B.R.M.) adalah gelar untuk putra raja dari istri selir dan cucu raja dari putra mahkota.
 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.

Gelar Baru Keturunan Raja untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Ajeng (G.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Raden Ayu (G.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri raja dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ajeng (B.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri raja dari istri selir.
 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Ketetapan Kerajaan yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 18 tahun 1927, nomor 8 tahun 1932, dan nomor 16 tahun 1940 menentukan bahwa gelar Raden Bagus (R.Bg.) atau Raden (R.) dan Raden Rara (R.Rr.) atau Raden Nganten (R.Ngt.) dimulai dari anggas raja sampai keturunan seterusnya tanpa batas melalui garis keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan.

Gelar Keturunan untuk Laki-laki di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Mas (G.R.M.) adalah gelar untuk putra raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Bandara Raden Mas (G.B.R.M.) adalah gelar untuk putra sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Mas (B.R.M.) adalah gelar untuk putra bukan sulung raja dari istri selir.
 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Raden Bagus (R.Bg.) adalah gelar sebelum dewasa untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden (R.) adalah gelar setelah dewasa untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan untuk Perempuan di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Ajeng (G.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Raden Ayu (G.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Bandara Raden Ajeng (G.B.R.A.) adalah gelar naik sebelum menikah untuk putri sulung raja dari istri selir.
 • Gusti Bandara Raden Ayu (G.B.R.Ay.) adalah gelar naik setelah menikah untuk putri sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Ajeng Gusti (B.R.A.G.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Ayu Gusti (B.R.Ay.G.) adalah gelar setelah menikah untuk putri sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Ajeng (B.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri bukan sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri bukan sulung raja dari istri selir.
 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

Ketetapan Kadipaten nomor 5 tahun 1935 tanggal 15 Oktober 1935 dan nomor 28 tahun 1936 tanggal 23 Oktober 1936 menentukan bahwa gelar Raden (R.) dan Raden Rara (R.Rr.) atau Raden Nganten (R.Ngt.) dimulai dari anggas adipati sampai keturunan seterusnya tanpa batas hanya melalui garis keturunan laki-laki; gelar Raden (R.) dan Raden Rara (R.Rr.) atau Raden Nganten (R.Ngt.) dimulai dari anggas adipati dan berhenti sampai udeg-udeg adipati jika melalui garis keturunan perempuan.

Gelar Keturunan untuk Laki-laki di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Mas (G.R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra adipati dari istri permaisuri.
 • Gusti Raden Mas Harya (G.R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas (B.R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra adipati dari istri selir dan cucu adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas Harya (B.R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra adipati dari istri selir.
 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk cucu adipati dari istri selir, cicit, dan piut adipati.
 • Raden (R.) adalah gelar untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan untuk Perempuan di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Ajeng (G.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri adipati dari istri permaisuri.
 • Gusti Raden Ayu (G.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ajeng (B.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri adipati dari istri selir dan cucu adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri adipati dari istri selir dan cucu adipati dari istri permaisuri.
 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk cucu adipati dari istri selir, cicit, dan piut adipati.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk cucu adipati dari istri selir, cicit, dan piut adipati.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

Gelar Keturunan untuk Laki-laki di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Mas (G.R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra adipati dari istri permaisuri.
 • Gusti Raden Mas Harya (G.R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Mas (B.R.M.) adalah gelar sebelum dewasa untuk putra adipati dari istri selir.
 • Bandara Raden Mas Harya (B.R.M.H.) adalah gelar setelah dewasa untuk putra adipati dari istri selir.
 • Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Raden (R.) adalah gelar untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan untuk Perempuan di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Raden Ajeng (G.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri adipati dari istri permaisuri.
 • Gusti Raden Ayu (G.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ajeng (B.R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk putri adipati dari istri selir dan cucu adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Raden Ayu (B.R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk putri adipati dari istri selir dan cucu adipati dari istri permaisuri.
 • Raden Ajeng (R.A.) adalah gelar sebelum menikah untuk cucu adipati dari istri selir, cicit, dan piut adipati.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar setelah menikah untuk cucu adipati dari istri selir, cicit, dan piut adipati.
 • Raden Rara (R.Rr.) adalah gelar sebelum menikah untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Nganten (R.Ngt.) adalah gelar setelah menikah untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.

Gelar Keturunan di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 31 tanggal 30 September 1936 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 13711 menentukan peraturan gelar Raden Mas (R.M.) dan Raden (R.) untuk keturunan para penguasa di Pulau Jawa dan Madura dan gelar Raden Harya (R.H.) dan Raden Panji (R.Pj.) untuk keturunan para penguasa di Pulau Madura.

Gelar Keturunan untuk Laki-laki di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Raden Mas (R.M.) adalah gelar untuk anak, cucu, cicit, dan piut Raja Surakarta atau Raja Yogyakarta atau Adipati Mangkunagaran atau Adipati Pakualaman melalui garis keturunan laki-laki atau perempuan.

Raden (R.) adalah gelar untuk anggas dan udeg-udeg Raja Surakarta atau Raja Yogyakarta atau Adipati Mangkunagaran atau Adipati Pakualaman melalui garis keturunan laki-laki atau perempuan; atau debog bosok dan keturunan selanjutnya dari Raja Surakarta atau Raja Yogyakarta atau Adipati Mangkunagaran atau Adipati Pakualaman hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau keturunan para raja di Pulau Jawa dan Pulau Madura selain dari Surakarta atau Yogyakarta atau Mangkunagaran atau Pakualaman, keturunan para Raja Banten, keturunan para wali yang disebut sunan, keturunan para bupati di luar vorstenlanden, dan keturunan orang yang karena jasanya diberi gelar Raden (R.) oleh pemerintah, hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau anak dan cucu para bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur di luar vorstenlanden melalui garis keturunan laki-laki atau melalui garis keturunan perempuan jika tradisi setempat membolehkan pewarisan gelar melalui garis keturunan perempuan; atau cicit dan keturunan selanjutnya dari para bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur di luar vorstenlanden hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau keturunan Kyai Tumenggung Puspanagara dari Gresik atau Kyai Kramajaya dari Kanoman di Surabaya yang menurut tradisi sebelumnya sudah memakai gelar Ngabehi (Ng.) atau Kyai Ngabehi (Ky.Ng.) atau Mas Ngabehi (M.Ng.) hanya melalui garis keturunan laki-laki.

Raden Harya (R.H.) adalah gelar untuk anak, cucu, dan cicit penguasa di Pulau Madura yang bergelar sultan hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau anak dan cucu penguasa di Pulau Madura yang bergelar panembahan atau pangeran adipati hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau anak bupati di Pulau Madura.

Raden Panji (R.Pj.) adalah gelar untuk piut dan anggas penguasa di Pulau Madura yang bergelar sultan hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau cicit dan piut penguasa di Pulau Madura yang bergelar panembahan atau pangeran adipati hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau cucu dan cicit bupati di Pulau Madura hanya melalui garis keturunan laki-laki; atau keturunan Kyai Tumenggung Candranagara dari Kasepuhan di Surabaya yang menjabat sebagai bupati dan anak bupati tersebut hanya melalui garis keturunan laki-laki.

Gelar Keturunan untuk Perempuan di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Tidak diatur pemerintah kolonial.

Gelar Keturunan di Daerah Tertentu atau dalam Keluarga Tertentu[sunting | sunting sumber]

Beberapa keluarga mendasarkan status kebangsawanannya karena mereka adalah keturunan penguasa lokal atau tokoh agama seperti sunan atau wali. Beberapa keluarga tersebut memiliki tradisi sendiri mengenai gelar kebangsawanan dan di kemudian hari sebagian jenis gelar kebangsawanan ini diakui juga oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Gelar Keturunan Puspanagara Bupati Gresik[sunting | sunting sumber]

 • Bagus (Bg.) adalah gelar untuk laki-laki sebelum dewasa.
 • Kyai Ngabehi (Ky.Ng.) adalah gelar untuk laki-laki setelah dewasa.
 • Nyai Ajeng (Ny.A.) adalah gelar untuk perempuan.

Gelar Keturunan Candranagara Bupati Kasepuhan Surabaya[sunting | sunting sumber]

 • Jaka (Jk.) adalah gelar untuk laki-laki sebelum dewasa.
 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar untuk laki-laki setelah dewasa.
 • Nyai Ajeng (Ny.A.) adalah gelar untuk perempuan.

Gelar Keturunan Kramajaya Bupati Kanoman Surabaya[sunting | sunting sumber]

 • Jaka (Jk.) adalah gelar untuk laki-laki sebelum dewasa.
 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar untuk laki-laki setelah dewasa.
 • Mas Ajeng (M.A.) adalah gelar untuk perempuan.

Gelar Keturunan Bupati Rembang[sunting | sunting sumber]

 • Harya (H.) adalah gelar untuk anak laki-laki dari istri permaisuri.
 • Panji (Pj.) adalah gelar untuk anak laki-laki dari istri selir.

Gelar Jabatan[sunting | sunting sumber]

Secara umum hierarki pegawai istana atau pejabat negara di Kerajaan Mataram Islam berurutan dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu : jajar, bekel, lurah, mantri, panewu, kaliwon, wadana, bupati, bupati nayaka, dan patih kerajaan atau perdana menteri. Jabatan jajar, bekel, lurah, dan demang tidak mempunyai gelar khusus sehingga seorang yang menjabat pada posisi tersebut disapa dengan gelar keturunan diikuti nama jabatan (e.g. Mas Jajar, Raden Jajar, Mas Bekel, Raden Bekel, Mas Lurah, Raden Lurah, Mas Demang, Raden Demang). Sedangkan jabatan yang lebih tinggi seperti mantri, panewu, kaliwon, atau wadana mempunyai gelar khusus sehingga seorang yang menjabat pada posisi tersebut disapa dengan gelar keturunan diikuti gelar jabatan (e.g. Mas Ngabehi, Raden Ngabehi). Sebagaimana gelar keturunan, istilah jabatan dan posisi jabatan juga mengalami beberapa kali perubahan. Contoh : Sunan Pakubuwana X mengganti istilah kaliwon menjadi bupati anom dengan gelar yang dinaikkan dari Ngabehi (Ng.) menjadi Tumenggung (T.). Pada Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta posisi patih kerajaan membawahi semua jenis bupati, karena itu dia bergelar Adipati (Ad.). Sedangkan pada Kadipaten Mangkunagaran dan Kadipaten Pakualaman penguasanya adalah seorang yang bergelar Adipati (Ad.), maka posisi patih kadipaten biasanya hanya bergelar Tumenggung (T.) dan disebut sebagai bupati patih. Gelar patih pada Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta adalah Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.) tanpa memandang apakah dia masih cucu, cicit, piut, dan anggas raja yang berhak memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau keturunan rakyat biasa yang hanya berhak memakai gelar Mas (M.).

Gelar Jabatan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

Gelar Jabatan Lama untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Mas Rongga (Rg.) adalah gelar mantri anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Rongga (R.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Rongga (R.M.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar kaliwon, panewu, dan mantri untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Ngabehi (R.Ng.) adalah gelar kaliwon, panewu, dan mantri untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Ngabehi (R.M.Ng.) adalah gelar kaliwon, panewu, dan mantri untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Raden Mas Tumenggung (R.M.T.) adalah gelar wadana untuk cicit raja.
 • Raden Mas Harya (R.M.H.) adalah gelar wadana untuk cucu raja.
 • Raden Adipati (R.Ad.) adalah gelar untuk patih kerajaan.

Gelar Jabatan Baru untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Mas Rongga (M.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Rongga (R.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Rongga (R.M.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Ngabehi (R.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Ngabehi (R.M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Mas Tumenggung (M.T.) adalah gelar bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Tumenggung (R.T.) adalah gelar bupati anom untuk udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Tumenggung (R.M.T.) adalah gelar bupati anom untuk piut dan anggas raja.
 • Raden Mas Tumenggung Panji (R.M.T.Pj.) adalah gelar bupati anom untuk cicit raja.
 • Raden Mas Tumenggung Harya (R.M.T.H.) adalah gelar bupati anom untuk cucu raja.
 • Kangjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) adalah gelar bupati sepuh untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung (K.R.M.T.) adalah gelar bupati sepuh untuk piut dan dan anggas raja.
 • Kangjeng Raden Tumenggung Panji (K.R.T.Pj.) adalah gelar bupati sepuh.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung Panji (K.R.M.T.Pj.) adalah gelar bupati sepuh untuk cicit raja.
 • Kangjeng Raden Tumenggung Harya (K.R.T.H.) adalah gelar bupati sepuh.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung Harya (K.R.M.T.H.) adalah gelar bupati sepuh untuk cucu raja.
 • Kangjeng Raden Harya Tumenggung (K.R.H.T.) adalah gelar bupati sepuh riya hinggil untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Harya Tumenggung (K.R.M.H.T.) adalah gelar bupati sepuh riya hinggil untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.) adalah gelar untuk patih kerajaan.

Gelar Jabatan Baru untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Nyi Ngabehi (N.Ng.) adalah gelar untuk panewu atau mantri keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Nyi Mas Tumenggung (N.M.T.) adalah gelar sebelum menikah untuk bupati anom keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Mas Ayu Tumenggung (M.Ay.T.) adalah gelar setelah menikah untuk bupati anom keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Mas Ayu Tumenggung (K.M.Ay.T.) adalah gelar bupati sepuh untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Ayu Tumenggung (R.Ay.T.) adalah gelar bupati anom untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Kangjeng Raden Ayu Tumenggung (K.R.Ay.T.) adalah gelar bupati sepuh untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.

Gelar Jabatan di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Gelar Jabatan untuk Laki-laki di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Ngabehi (R.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Ngabehi (R.M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Mas Wadana (M.W.) adalah gelar wadana untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Wadana (R.W.) adalah gelar wadana untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Wadana (R.M.W.) adalah gelar wadana untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Mas Riya (M.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Riya (R.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Riya (R.M.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Mas Tumenggung (M.T.) adalah gelar bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Tumenggung (R.T.) adalah gelar bupati anom untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Tumenggung (R.M.T.) adalah gelar bupati anom untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Kangjeng Mas Tumenggung (K.M.T.) adalah gelar bupati sepuh, bupati kaliwon, dan bupati nayaka untuk keturunan rakyat biasa.
 • Kangjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) adalah gelar bupati sepuh, bupati kaliwon, dan bupati nayaka untuk anggas raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung (K.R.M.T.) adalah gelar bupati sepuh, bupati kaliwon, dan bupati nayaka untuk cucu, cicit, dan piut raja.
 • Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.) adalah gelar untuk perdana menteri alias patih kerajaan.

Gelar Jabatan untuk Perempuan di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Nyi Mas Bekel (N.M.Bl.) adalah gelar bekel untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Raden Bekel (N.R.Bl.) adalah gelar bekel untuk keturunan raja.
 • Nyi Mas Jajar (N.M.J.) adalah gelar jajar untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Raden Jajar (N.R.J.) adalah gelar jajar untuk keturunan raja.
 • Nyi Mas Ngabehi (N.M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Raden Ngabehi (N.R.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk keturunan raja.
 • Nyi Mas Wadana (N.M.W.) adalah gelar wadana untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Raden Wadana (N.R.W.) adalah gelar wadana untuk keturunan raja.
 • Nyi Mas Riya (N.M.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Raden Riya (N.R.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk keturunan raja.
 • Nyi Mas Tumenggung (N.M.T.) adalah gelar bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Raden Tumenggung (N.R.T.) adalah gelar bupati anom untuk keturunan raja.
 • Nyi Kangjeng Raden Tumenggung (N.K.R.T.) adalah gelar bupati sepuh.

Gelar Jabatan di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

Gelar Jabatan untuk Laki-laki di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Mas Rongga (M.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Rongga (R.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Rongga (R.M.Rg.) adalah gelar mantri anom untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Ngabehi (R.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Ngabehi (R.M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Mas Tumenggung (M.T.) adalah gelar bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Tumenggung (R.T.) adalah gelar bupati anom untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Tumenggung (R.M.T.) adalah gelar bupati anom untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Kangjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) adalah gelar bupati sepuh dan bupati patih untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung (K.R.M.T.) adalah gelar bupati sepuh dan bupati patih untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Kangjeng Raden Tumenggung Harya (K.R.T.H.) adalah gelar bupati sepuh riya hinggil dan bupati patih riya hinggil untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung Harya (K.R.M.T.H.) adalah gelar bupati sepuh untuk putra adipati, serta gelar bupati sepuh riya hinggil dan bupati patih riya hinggil untuk cucu, cicit, dan piut adipati.

Gelar Jabatan di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

Gelar Jabatan untuk Laki-laki di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Mas Ngabehi (M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Ngabehi (R.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Ngabehi (R.M.Ng.) adalah gelar panewu dan mantri untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Mas Wadana (M.W.) adalah gelar wadana untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Wadana (R.W.) adalah gelar wadana untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Wadana (R.M.W.) adalah gelar wadana untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Mas Riya (M.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Riya (R.Ry.) adalah gelar riya bupati anom untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Riya (R.M.Ry.) adalah gelar riya anom bupati untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Mas Tumenggung (M.T.) adalah gelar bupati anom untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Tumenggung (R.T.) adalah gelar bupati anom untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Tumenggung (R.M.T.) adalah gelar bupati anom untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Kangjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) adalah gelar bupati sepuh dan bupati patih untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung (K.R.M.T.) adalah gelar bupati sepuh dan bupati patih untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Kangjeng Raden Tumenggung Harya (K.R.T.H.) adalah gelar bupati sepuh riya hinggil dan bupati patih riya hinggil untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Mas Tumenggung Harya (K.R.M.T.H.) adalah gelar bupati sepuh riya hinggil dan bupati patih riya hinggil untuk cucu, cicit, dan piut adipati.

Gelar Jabatan di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Gelar Jabatan untuk Laki-laki di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

 • Mas Tumenggung (M.T.) adalah gelar bupati untuk keturunan rakyat biasa.
 • Raden Tumenggung (R.T.) adalah gelar bupati untuk anggas raja atau anggas adipati dan keturunan seterusnya.
 • Raden Mas Tumenggung (R.M.T.) adalah gelar bupati untuk cucu, cicit, dan piut raja atau cucu, cicit, dan piut adipati.

Gelar Pangeran dan Ratu[sunting | sunting sumber]

Gelar Pangeran (P.) yang hanya untuk laki-laki tidak bisa dirangkap dengan gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden (R.) atau Mas (M.) karena gelar Pangeran (P.) menggantikan gelar keturunan. Contoh : gelar seorang Kangjeng Raden Mas Harya (K.R.M.H.) yang diberi gelar Pangeran (P.) berubah menjadi Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.). Contoh lain : gelar seorang Bandara Raden Mas (B.R.M.) yang diberi gelar Pangeran (P.) berubah menjadi Bandara Pangeran Harya (B.P.H.). Pemberian gelar Pangeran (P.) kepada putra raja biasanya dilakukan pada saat putra raja tersebut dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu setelah disunat atau sekira usia 15 tahun atau sesaat sebelum menikah.

Gelar Ratu (Rt.) yang hanya untuk perempuan tidak bisa dirangkap dengan gelar Raden Ajeng (R.A.) atau Raden Ayu (R.Ay.) atau Raden Rara (R.Rr.) atau Raden Nganten (R.Ngt.) atau Mas Ajeng (M.A.) atau Mas Ayu (M.Ay.) atau Mas Rara (M.Rr.) atau Mas Nganten (M.Ngt.) karena gelar Ratu (Rt.) menggantikan gelar keturunan. Contoh : gelar seorang Kangjeng Raden Ayu (K.R.Ay.) yang diberi gelar Ratu (Rt.) berubah menjadi Kangjeng Ratu (K.Rt.) atau Gusti Kangjeng Ratu (G.K.Rt.). Pemberian gelar Ratu (Rt.) kepada putri raja biasanya dilakukan pada saat dia akan menikah dengan seorang raja atau pangeran. Walaupun demikian, jika raja berkenan maka seorang perempuan dari keturunan jauh raja atau keturunan rakyat biasa bisa diberi gelar Ratu (Rt.) asalkan dia menikah dengan raja atau pangeran. Karena hanya Raja Surakarta dan Raja Yogyakarta yang berwenang memberi gelar Ratu (Rt.), maka Adipati Mangkunagaran membuat gelar Putri (Pt.) sebagai padanan gelar Ratu (Rt.) untuk istri permaisuri adipati.

Gelar Pangeran dan Ratu di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

Gelar Pangeran di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.Ad.An.) adalah gelar pangeran untuk putra mahkota.
 • Kangjeng Gusti Pangeran Adipati (K.G.P.Ad.) adalah gelar pangeran untuk putra raja yang berkuasa atas suatu daerah.
 • Kangjeng Gusti Pangeran Harya (K.G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra raja yang menjabat sebagai lurah pangeran yaitu kepala para pangeran.
 • Kangjeng Gusti Pangeran (K.G.P.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Pangeran Harya (G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Pangeran Panji (G.P.Pj.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri permaisuri
 • Gusti Pangeran (G.P.) adalah gelar pangeran untuk putra sulung raja dari istri selir.
 • Gusti Bandara Kangjeng Pangeran Harya (G.B.K.P.H.) adalah gelar naik untuk putra raja dari istri selir yang bergelar Bandara Kangjeng Pangeran Harya (B.K.P.H.).
 • Bandara Kangjeng Pangeran Harya (B.K.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri selir atau gelar naik untuk cucu raja yang bergelar Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.).
 • Bandara Pangeran Harya (B.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra bukan sulung raja dari istri selir.
 • Kangjeng Pangeran Adipati (K.P.Ad.) adalah gelar pangeran untuk orang yang dipandang berjasa sangat besar.
 • Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri selir, cucu raja, cicit raja, menantu raja, ipar raja, atau orang yang dipandang berjasa.
 • Kangjeng Pangeran Harya Adipati (K.P.H.Ad.) adalah gelar pangeran untuk patih kerajaan.
 • Kangjeng Pangeran Panji (K.P.Pj.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri selir, cucu raja, cicit raja, menantu raja, ipar raja, atau orang yang dipandang berjasa.
 • Kangjeng Pangeran Tumenggung (K.P.T.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri selir, cucu raja, cicit raja, menantu raja, ipar raja, atau orang yang dipandang berjasa.
 • Kangjeng Pangeran Rongga (K.P.Rg.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri selir, cucu raja, cicit raja, menantu raja, ipar raja, atau orang yang dipandang berjasa.
 • Kangjeng Pangeran Demang (K.P.D.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri selir, cucu raja, cicit raja, menantu raja, ipar raja, atau orang yang dipandang berjasa.
 • Kangjeng Pangeran (K.P.) adalah gelar pangeran untuk cucu raja, cicit raja, menantu raja, ipar raja, atau orang yang dipandang berjasa.

Gelar Ratu di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Kangjeng Ratu (G.K.Rt.) adalah gelar ratu untuk istri permaisuri raja dari keturunan bangsawan dan putri raja dari istri permaisuri.
 • Kangjeng Ratu (K.Rt.) adalah gelar ratu untuk istri permaisuri raja dari keturunan rakyat biasa dan putri sulung raja dari istri selir.

Gelar Pangeran dan Ratu di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Gelar Pangeran di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.Ad.An.) adalah gelar untuk putra mahkota.
 • Kangjeng Gusti Pangeran Adipati (K.G.P.Ad.) adalah gelar pangeran untuk putra raja yang berkuasa atas suatu daerah.
 • Kangjeng Gusti Pangeran Harya (K.G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra raja yang menjabat sebagai lurah pangeran yaitu kepala para pangeran.
 • Gusti Bandara Pangeran Harya (G.B.P.H.) adalah gelar naik untuk Bandara Pangeran Harya (B.P.H.).
 • Gusti Kangjeng Pangeran Harya (G.K.P.H.) adalah gelar naik untuk Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.).
 • Gusti Pangeran Harya (G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra raja dari istri permaisuri.
 • Gusti Pangeran (G.P.) adalah gelar pangeran untuk putra sulung raja dari istri selir.
 • Bandara Pangeran Harya (B.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra bukan sulung raja dari istri selir.
 • Kangjeng Pangeran Adipati (K.P.Ad.) adalah gelar pangeran untuk orang yang dipandang berjasa sangat besar.
 • Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.) adalah gelar pangeran untuk keturunan raja atau orang yang dipandang berjasa.
 • Kangjeng Pangeran Harya Adipati (K.P.H.Ad.) adalah gelar pangeran untuk patih kerajaan.

Gelar Ratu di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Kangjeng Ratu (G.K.Rt.) adalah gelar ratu untuk ibu suri, istri permaisuri raja dari keturunan bangsawan, dan putri raja dari istri permaisuri.
 • Kangjeng Ratu (K.Rt.) adalah gelar ratu untuk istri permaisuri raja dari keturunan rakyat biasa dan putri sulung raja dari istri selir.

Gelar Pangeran dan Ratu di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

Gelar Pangeran di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Harya (K.G.P.Ad.H.) adalah gelar penguasa kadipaten.
 • Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra dan cucu adipati atau orang yang dipandang berjasa.
 • Gusti Pangeran Harya (G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra adipati dari istri permaisuri.

Gelar Ratu di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Kangjeng Ratu (G.K.Rt.) adalah gelar ratu untuk istri permaisuri adipati yang adalah putri atau cucu raja.

Gelar Pangeran dan Ratu di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

Gelar Pangeran di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Harya (K.G.P.Ad.H.) adalah gelar penguasa kadipaten.
 • Kangjeng Gusti Pangeran Harya (K.G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra adipati yang menjabat sebagai lurah pangeran yaitu kepala para pangeran.
 • Kangjeng Bandara Pangeran Harya (K.B.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra mahkota.
 • Kangjeng Pangeran Harya (K.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra dan cucu adipati atau orang yang dipandang berjasa.
 • Gusti Pangeran Harya (G.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra adipati dari istri permaisuri.
 • Bandara Pangeran Harya (B.P.H.) adalah gelar pangeran untuk putra adipati dari istri selir.

Gelar Ratu di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Kangjeng Ratu (G.K.Rt.) adalah gelar ratu untuk istri permaisuri adipati yang adalah putri atau cucu raja.

Gelar Pangeran dan Ratu di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Gelar Pangeran di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

 • Pangeran Harya (P.H.) adalah gelar pangeran sekaligus gelar pengganti untuk seorang bupati bergelar Raden Mas Adipati Harya (R.M.Ad.H.) atau Raden Adipati Harya (R.Ad.H.) yang dipandang berjasa.

Gelar Ratu di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Tidak diatur pemerintah kolonial.

Gelar Kehormatan[sunting | sunting sumber]

Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan, gelar kehormatan bisa jadi beririsan dengan gelar keturunan dan gelar jabatan. Karena itu maka ada gelar kehormatan yang bisa diberikan raja atau adipati kepada orang yang dipandang berjasa tanpa memperhatikan latar belakang orang itu dari keturunan bangsawan atau keturunan rakyat biasa dan ada pula gelar kehormatan yang hanya bisa diberikan raja atau adipati kepada orang yang berjasa dengan memperhatikan latar belakang orang itu dari keturunan bangsawan atau keturunan rakyat biasa.

Gelar Kehormatan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

Gelar Kehormatan untuk Laki-laki di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung (K.G.P.H.Pn.Ag.) adalah gelar untuk putra raja yang dipandang berjasa luar biasa sangat besar dan menjabat sebagai patih kerajaan.
 • Kangjeng Gusti Panembahan (K.G.Pn.) adalah gelar untuk putra raja yang adalah kakak raja atau bapak raja atau kakek raja atau yang dipandang berjasa luar biasa sangat besar.
 • Kangjeng Panembahan (K.Pn.) adalah gelar untuk bukan putra raja yang dipandang berjasa luar biasa sangat besar.
 • Kangjeng Raden Mas Harya (K.R.M.H.) adalah gelar riya hinggil untuk menantu raja atau cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Kangjeng Raden Mas Riya Harya Panji (K.R.M.Ry.H.Pj.) adalah gelar riya handap untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Kangjeng Raden Mas Panji (K.R.M.Pj.) adalah gelar untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Raden Mas Riya Panji (R.M.Ry.Pj.) adalah gelar untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Raden Mas Panji (R.M.Pj.) adalah gelar untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Raden Mas Riya (R.M.Ry.) adalah gelar untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Kangjeng Raden Harya (K.R.H.) adalah gelar riya hinggil untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Riya Harya Panji (K.R.Ry.H.P.) adalah gelar riya handap untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Harya Panji (K.R.H.P.) adalah gelar riya handap untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kangjeng Raden Panji (K.R.P.) adalah gelar untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Raden Riya (R.Ry.) adalah gelar riya handap untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Kyai (Ky.) adalah gelar untuk petugas kerajaan dalam bidang keagamaan.
 • Ki adalah gelar untuk petugas kerajaan di luar bidang keagamaan.

Gelar Kehormatan untuk Perempuan di Kerajaan Surakarta[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Bandara Raden Ayu Adipati (K.B.R.Ay.Ad.) adalah gelar untuk istri selir raja yang menjabat sebagai kepala para istri selir raja sekaligus kepala rumah tangga istana.
 • Kangjeng Bandara Raden Ayu (K.B.R.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja keturunan bangsawan yang menjabat sebagai kepala para istri selir raja.
 • Kangjeng Bandara Mas Ayu (K.B.M.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja keturunan rakyat biasa yang menjabat sebagai kepala para istri selir raja.
 • Kangjeng Raden Ayu Adipati (K.R.Ay.Ad.) adalah gelar untuk kepala rumah tangga istana.
 • Kangjeng Raden Ayu (K.R.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja, istri permaisuri putra mahkota, dan gelar santana riya hinggil untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja .
 • Raden Ayu Panji (R.Ay.Pj.) adalah gelar untuk cucu, cicit, piut, dan anggas raja.
 • Kangjeng Mas Ayu (K.M.Ay.) adalah gelar santana riya hinggil untuk keturunan rakyat biasa atau udeg-udeg raja dan keturunan seterusnya.
 • Mas Ajeng (M.A.) adalah gelar untuk istri selir raja atau pangeran dari keturunan rakyat biasa.
 • Mas Ayu (M.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja atau pangeran dari keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Mas (N.M.) adalah gelar petugas kerajaan untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi (N.) adalah gelar petugas kerajaan untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyai (Ny.) adalah varian gelar Nyi (N.).
 • Nyai Ajeng (Ny.A.) adalah gelar untuk istri selir bupati dan istri permaisuri riya atau mayor atau wadana atau kaliwon.

Gelar Kehormatan di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

Gelar Kehormatan untuk Laki-laki di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Gusti Panembahan (K.G.Pn.) adalah gelar untuk putra raja yang dipandang berjasa luar biasa sangat besar.
 • Raden Mas Harya (R.M.H.) adalah gelar untuk cucu, cicit, atau piut raja yang dipandang berjasa.
 • Raden Harya (R.H.) adalah gelar untuk anggas raja dan keturunan seterusnya yang dipandang berjasa.
 • Kyai (Ky.) adalah gelar untuk petugas kerajaan dalam bidang keagamaan.
 • Ki adalah gelar untuk petugas kerajaan di luar bidang keagamaan.

Gelar Kehormatan untuk Perempuan di Kerajaan Yogyakarta[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Bandara Raden Ayu (K.B.R.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja keturunan bangsawan yang menjabat sebagai kepala para istri selir raja.
 • Kangjeng Bandara Mas Ayu (K.B.M.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja keturunan rakyat biasa yang menjabat sebagai kepala para istri selir raja.
 • Kangjeng Raden Ayu (K.R.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja, istri permaisuri putra mahkota, dan istri permaisuri pangeran adipati.
 • Bandara Raden (B.R.) adalah gelar untuk istri selir raja dari keturunan rakyat biasa.
 • Bandara Mas Ajeng (B.M.A.) adalah gelar untuk istri selir raja atau putra mahkota dari keturunan rakyat biasa.
 • Bandara Mas Ayu (B.M.Ay.) adalah gelar untuk istri selir raja atau putra mahkota dari keturunan rakyat biasa.
 • Mas Ajeng (M.A.) adalah gelar untuk istri selir pangeran dari keturunan rakyat biasa.
 • Mas Ayu (M.Ay.) adalah gelar untuk istri selir pangeran dari keturunan rakyat biasa.
 • Nyi Mas (N.M.) adalah gelar petugas kerajaan untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyi (N.) adalah gelar petugas kerajaan untuk keturunan rakyat biasa.
 • Nyai (Ny.) adalah varian gelar Nyi (N.).

Gelar Kehormatan di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

Gelar Kehormatan untuk Laki-laki di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Raden Mas Harya (K.R.M.H.) adalah gelar riya hinggil untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Kangjeng Raden Harya (K.R.H.) adalah gelar riya hinggil atas untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.

Gelar Kehormatan untuk Perempuan di Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Kangjeng Putri (G.K.Pt.) adalah gelar naik untuk istri permaisuri adipati.
 • Kangjeng Bandara Raden Ayu (K.B.R.Ay.) adalah gelar dasar untuk istri permaisuri adipati.
 • Kangjeng Raden Ayu (K.R.Ay.) adalah gelar untuk petugas istana.
 • Bandara Raden (B.R.) adalah gelar untuk istri selir adipati dari keturunan rakyat biasa.
 • Raden Ayu (R.Ay.) adalah gelar untuk istri selir adipati dari keturunan rakyat biasa.
 • Mas Ajeng (M.A.) adalah gelar untuk istri selir adipati dari keturunan rakyat biasa.
 • Mas Ayu (M.Ay.) adalah gelar untuk istri selir adipati dari keturunan rakyat biasa.
 • Bok Ajeng (Bk.A.) adalah gelar untuk istri selir adipati dari keturunan rakyat biasa.
 • Bok Ayu (Bk.Ay.) adalah gelar untuk istri selir adipati dari keturunan rakyat biasa.

Gelar Kehormatan di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

Gelar Kehormatan untuk Laki-laki di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Kangjeng Raden Mas Harya (K.R.M.H.) adalah gelar riya hinggil untuk cucu, cicit, dan piut adipati.
 • Kangjeng Raden Harya (K.R.H.) adalah gelar riya hinggil atas untuk anggas adipati dan keturunan seterusnya.

Gelar Kehormatan untuk Perempuan di Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]

 • Gusti Kangjeng Bandara Raden Ayu (G.K.B.R.Ay.) adalah gelar naik untuk istri permaisuri adipati.
 • Gusti Kangjeng Raden Ayu (G.K.R.Ay.) adalah gelar naik untuk istri permaisuri adipati
 • Kangjeng Bandara Raden Ayu (K.B.R.Ay.) adalah gelar dasar untuk istri permaisuri adipati.
 • Kangjeng Raden Ayu (K.R.Ay.) adalah gelar untuk istri selir adipati.

Gelar Kehormatan di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Gelar Kehormatan untuk Laki-laki di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

 • Adipati (Ad.) adalah gelar pengganti untuk Tumenggung (T.) yang dipandang berjasa.
 • Harya (H.) adalah gelar tambahan untuk Adipati (Ad.) yang dipandang berjasa.

Gelar Kehormatan untuk Perempuan di Luar Vorstenlanden[sunting | sunting sumber]

Tidak diatur pemerintah kolonial.

Lain-lain[sunting | sunting sumber]

Kerajaan Surakarta, Kerajaan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunagaran, dan Kadipaten Pakualaman masing-masing berwenang dan memiliki instansi khusus untuk menerbitkan surat keterangan mengenai silsilah seseorang dari raja atau adipati dan karena itu juga meneguhkan gelar keturunan yang sesuai. Instansi tersebut di Kerajaan Surakarta disebut Kusumawandawa, di Kerajaan Yogyakarta disebut Tepas Dharah Dalem, di Kadipaten Mangkunagaran disebut Kawadanan Satriya, dan di Kadipaten Pakualaman disebut Kawadanan Hageng Kasantanan. Sedangkan surat keterangannya di Kerajaan Surakarta disebut Layang Pikukuh Dharah Dalem, di Kerajaan Yogyakarta disebut Layang Kakancingan Dharah Dalem, di Kadipaten Mangkunagaran disebut Piyagam Santana, dan di Kadipaten Pakualaman disebut Nawala Kakancingan.

Daftar Pustaka[sunting | sunting sumber]

 • Becker, Judith, and Feinstein, Alan, 1987, Karawitan, Source Readings in Javanese Gamelan and Vocal Music, Volume 2, in Michigan Papers on South and Southeast Asia, University of Michigan, Michigan.
 • Berg, Lodewijk Willem Christiaan van den, 1887, De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera, Landsdrukkerij, Batavia.
 • Dwidjosoegondo & Hadisoetrisno, 1942, Serat Dharah inggih Sesebutan Raden, Boekhandel Soenardhi, Malang.
 • Errington, James Joseph, 1988, Structure and Style in Javanese: A Semiotic View of Linguistic Etiquette, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Marduwiyoto, Lasman, 1981, Angger Awisan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
 • Sastronaryatmo, Mulyono, 1986, Serat Babad Ila-ila, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
 • Schulze, Ludwig Fedor Max, 1890, Führer auf Java: Ein Handbuch für Reisende, Th. Grieben’s Verlag, Leipzig.
 • Somer, Jan Marginus, 1938, Maleische Taal: Lees- en Vertaaloefeningen, van het Nederlandsch in het Maleisch en Omgekeerd, Koninklijke Militaire Academie, Breda.
 • Stuart, Abraham Benjamin Cohen, 1880, Nota van den Ambtenaar voor de Javaansche Taal en Letterkunde over Adelijke Titels, Landsdrukkerij, Batavia.
 • Sulistyawati, 2004, Nama dan Gelar di Keraton Yogyakarta, dalam Humaniora Vol. 16 No. 3, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
 • Veth, Pieter Johannes, 1882, Aanteekeningen op het derde deel van Java, geographisch, ethnologisch, historisch, dalam Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, Zesde Deel, C. L. Brinkman, Amsterdam.
 • ___, 1846, Titels van Javaansche Ambtenaren en van de Zonen en Dochters van een Vorst, die uit eenen wettigen of onwettigen echt gesproten sijn, dalam Javaansche Titels, dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, Achtste Jaargang, Vierde Deel, Bataviaasch Genootschap, Batavia.
 • ___,1917, Adatrechtbundels XIV Java en Madoera, Serie D Vorstenlanden, No. 13 Gegevens Over Jogjakarta en Soerakarta (1843 – 1859), Martinus Nijhoff, s-Gravenhage.
 • ___, 1930, Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indie, deel LXVII, Landsdrukkerij, Weltevreden.
 • ___, 1931, Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indie, deel LXVIII, Landsdrukkerij, Bataviacentrum.
 • ___, 1937, Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indie, deel LXXIV, Landsdrukkerij, Batavia.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Lihat Pula[sunting | sunting sumber]